Carta al Sr. Pedro Geroni Penya (Roma)

Bm-1693-4


              Mallorca y Abril als 12 1693. Senyor Doctor Pedro Hieronim Peñya, prevere, Roma.

            Amigo y Senyor: a totes les de vostra mercè tinch respost, y ja diguí doní satisfactió a los 20 scuts y li enbií orde per 25 més. Enbií axí mateix per duplicat lo actuat devant lo jutje sinodal, y que ab la còpia de la sentènsia tenia vostra mercè bastant informatió de lo que havia corragut ab lo primer prosés dientli que oposàs que no era al Michal [?] de parantela per no haver-o justificat per batismas que per axò me apel·lí, y rematí arma com a atestasió de havar-i agut dos Jaumas [...?] nottari y axí que vostra mercè demenàs justificàs per fons de batismas la sua parentela enbio are la consuetut qu·és en Mallorca de col·lar luego los benefisis y juntament que lo tasorer Barçaló fonch aleets Jutje sinodal y que los eximinads [?] han exersit lo ofisi que artes dilations fetas per la part altre, ha constat y are aprés de publicats és axit ab comunitatur, y exa sen firma de abogat y lo ha buscat lo [...?] diversas vegades per dir a qui lo havia de aportar jo he feta fer exa còpia que no obstant surtissen si és conpulsade diu lo Doctor [...?], nostron advocat, que axí baste per demostrar los fums de justísia tenim y que si se esperave aprés de la comunicatió que ells surtirien que també volían rabre testimonis tot a fi de al·lergar y axí rebra la infornatió de un cap y altre rabuda y Autenticade con que insistirà vostra mercè en una cosa y altre y ab lo dit que encare que sia molt bone família però no de la parentela de la fundadora de dit benefisi que nosaltres o provarem per altes y per batismas y axí le ha provar ell y dato que ho fos que negatur és més remot que no en Salvador, que son jermà és administrador y patronat, cridat per més propingo com ab la sentèntia es veu con que jo ab la apssèntia de vostra mercè y puntualidat no tem cosa. Lo Senyor guarde ab vida y salut a vostra mercè molts añys.

                                                                                                                                                       Juan Baptista [...?]

Comments