Capítols dels sastres i calceters de Manacor

Il·lustríssima Senyor Loctinent General 

            Mitgensant decret per vostra senyoria il·lustríssima fet es stada feta separació del ofici de sastres y calseters de la vila de Manacor dels sastres calsaters y confraria de la present ciutat de Mallorques y per dit effecte se són ordenades per dits sastres y calseters de dita vila certs capítols per observància y manteniment de la confraria dels sastres y calseters de dita vila, suplica per so Pere Fiol, en el qual és stada donada potestat com appar en dita determinació de consell, sia servit V.I.S. sobre la observància de dits capítols interposar sa auctoritat y presidal decret... 

            Capítols ordenats per los sastres y calseters de la vila de Manacor per observància de la confraria.           

            Primerament fonch ordenat per conservació de la present confraria y collegi que quant se haurà de celebrar consell per binifici de la predita confraria y collegi se haje de cridar lo balle real de la present vila o el seu loctinent per aquell elegit y lo scrivà de dit collegi per continuar lo que determinaran. 

            Item fonch ordonat que quiscun any sien inseculats deu homens de nostre art bons y suficients ab lo faust y salud ab le orde de sach y de sort, y de aquells ne sien trets dos los quals sien sobreposats y après dels vuyt restants dins lo sach ne sien trets dos los quals sien promens y després un clavari, y aquell que ixirà clavari ha de donar una suficient fermansa a coneguda dels honorables sobreposats. 

            Item fo[n]ch ordenat que qualsevol sastre o calsater que ixirà sobreposat o prom no puscha exhimir-se de tal càrrech, y si algun sen volrà exhimir tinga de pagar sinch liures a dita confraria. 

            Item fonch ordenat que la festa de la gloriosa Santa Lucia sie colta y celebrada per los sastres y calseters de la present vila per ells y per tota lur família en pena de sinch sous pagadors lo ters al senyor rey, l’altre al acusador y lo restant a dita confraria. 

            Item fonch ordenat que quiscun diumenge sie celebrada una missa baxa en lo altar de dita confraria y absolució a la fi de aquella en sufragi y refrigeri dels confrares y benifactors de dita confraria. 

            Item fonch ordenat que quant mora algun confrare, o de gràcia o forsat, que los sobreposats tingan quatre ciris y aquells hagen de donar a quatre confrares y aquells sien obligats acompanyar lo cos mort de dit confrara a la sepultura y al qui contrafarà al present capítol hage de pagar un quartà d’oli a la confraria, si ja dit no tenia legítim impediment per lo qual fos scusat de tal càrrech, que tots los restants confrares hagen de acompanyar dit cos mort a la sepultura sempre que sien cridats sots la pena demunt imposada.           

            Item fos ordenat que quant muyre un confrare, o forsat o de gràcia, en sufragi y refrigeri de la ànima de aquell sien celebrades dues misses baxes. 

            Item fonch ordenat que quant hi haurà algun confrare sastre o calseter malalt o necessitat, los sobreposats o promens de la dita confraria y collegi pugan subvenir a la necessitat de aquell de diners comuns de dit collegi y art, fent pòlissa an el clavari firmada dels sobreposats o promens. 

            Item fonch ordenat que tots los mestres y fadrins de la dita art de sastres y calseters sien tinguts a pagar a la confraria tots anys vuyt sous y vuyt diners per la charitat, sufragis y gastos de dita confraria, los quals hage de cobrar lo clavari de cade qual prenint dos diners quiscun dissapte anant per quiscuna botiga o loch hont faran feyna, y si acàs dit clavari no anirà quiscun dissapte, o de quinse en quinse dies, incorrega en pena de vint sous applicadors lo ters del rey, l’altre ters al acusador y lo restant a la confraria. 

            Item fonch ordenat que nigun fedrí ans de ésser exhaminat pugan tallar niguna manera de roba sots pena de tres lliures applicadores en lo modo predit, ni tant poch sots dita pena en lo mateix modo applicadores nigun fedrí ans de ésser exhaminat puga tenir botiga. 

            Item ordenam que qualsevol fedrí aprés de ésser fora de carta quant se volrà examinar hage de pagar al dit collegi de sastres y calseters tres lliures si serà fill de mestre y sinó serà fill de mestre hage de pagar quatre lliures y deu sous moneda de Mallorques. 

            Item fonch ordenat que no pugan examinar fedrí algun sens assistència dels honorables sobreposats, promens y clavari de dit collegi y art, los quals serviran per examinadors y no pugan demenar més de vint robes al fedrí que examinaran, ans bé si manco volràn que pugan y axí bé al fedrí que demanarà plau per lo examen no li puguen donar més de quinse dies, y lo fedrí que serà examinat hage de pagar un real castellà a quiscun exhaminador y dos sous al manofle de dita art. 

            Item fonch ordenat que no pugan examinar fedrí algú sens que primer no hage feta feyna dos anys continuats per les botigas de dita art. 

(...)

Comments