Canonització de Ramon de Penyafort

Bm-1601-6.6


           Dit dia dimars apres dinar a vj de No.bre any de la nat. de nre. senyor Deu Jesuchrist.

           It.e y molt Mag.o y sabi C. G.

          Jhs.-No ignoran V. M.s, puix a tots es manifest, la singularissima mc.e que de la ma de Deu nostre señor la Iglesia Catholica a rebuda, donantnos per aduocat y intercesor al glorios para San Ramon de Peñafort, religios del orde del benauenturat Sant Domingo, honra de tota la Corona de Aragó, al qual glorios Sant aquest present any de 1601, a 29 de Abril propasat, lo nostre santissim pare Clement octau a canonizat, a petitió y instancia del nostre senyor Rey Catholich Don Felip, la qual canonizatió ha alegrat y regocijat tota la Iglesia uniuersal y en especial a la corona de Aragó, fent per totes les ciutats y viles grans regocijos y particulars solemnitats y procesons, y encara que tots tingan obligatió de festejar y solemnisar esta festa, molta mes obligatió tenen los catalans y mallorquins, los catalans per esser el Sant natural de Barcelona, nat, creat y mort en ella, y per tenir aquell inestimable tresor del seu preciosissim cos, que tans miracles y marauellas cada dia obra, y nosaltres, los mallorquins, per auerlo tingut assi en Mallorca y auer vixcut en el convent de Sant Domingo, y auer predicat moltes y diuerses voltes en esta ciutat, ab rarissim exemple de doctrina y santedat, y auer obrat aquella tan prodigiosa y may oyda ni llegida marauella que passas damunt de la sua capa del port de Soller a Barcelona en sis hores, y per tenir reliquia del seu precios cos, y gran abundancia de la miraculosa terra que de la sua primera sepultura ix mes ha de trecents anys, sens may faltar medicina pera totes les malalties. Per estas obligacions an detterminat los religiosos del pare Sant Domingo a imitatió de altres ciutats, solemnizar esta canonizatió ab gran pompa y magestat, y com la posibilitat del dit monestir sia tan poca, supplican per ço a V. M. sien seruits de emprendre esta solemnitat per propria y donen lloch y facultat als Mag.chs Jurats pera que, a despesas comunes de la Vniuersitat, celebren esta tan Santa solemnitat, prenint al glorios pare Sant Ramon per pare y patró del present regne, puix al present tenint tanta necesitat del seu adjutori y intercessió, en tantes malalties y morts com lo Senyor nos embia cada dia, confian molt los dits pares que fent V. M. aquest servici al glorios pare Sant Ramon, pregará a Deu nostre Señor per aquest Regne y Vniuersitat, torna[n]tlo en la prosperitat que antigament tenia. Et licet etc. Altissimus etc.

         Sobre la qual supp.o passaren y discorregueren los vots y parers de dits consellers, de un en altre com es acustumat, y per hauerhi diuersos parers no hi hague conclusió alguna.

(...)

Comments