Bernat Rosselló: Encarnació del Fill de Déu

Bm-1905-6

            Encarnació del Fill de Deu

Jusep, fill de Davit, no

tengues por de rebre la teva

esposa Maria; lo que du

dins ses entranyes, es obra

de l’Esperit Sant.

SANT MATEU I, 20

 

            Punt I. er — Maria y Jusep, feels a n-el vot de castedat que tots dos havien fet, com a dos ángels vivien plegats dins la casa ditxosa de Nazareth. No obstant, Deu feu en Maria la maravella grandiosa del seu poder y amor sens fi; el Verb diví per obra de l’Esperit Sant habitava dins les virginals entranyes de l’esposa de Jusep. Solament Deu y Maria saben aquest inefable misteri: Deu y Maria l’oculten a sant Jusep pera provar les seues virtuts. Sant Jusep, segons espressió de sant Pere Crisòlech, fonch el testimoni autèntich de l’inocència de Maria, el guardiá feel de la seva puresa y l’apologista millor de la seva virginidat. Clarament veu que la seva esposa va a esser mare y no comprèn ni s’esplica una tal cosa. ¿Qué fará ’l sant Patriarca? Angúnies mortals oprimeixen el seu cor. Cap enteniment humá poria compendre, ni llengo d’homo esplicar lo que patia sant Jusep. ¿Quina resolució será la seva? ¿Abandonará Maria? La justícia, la caridat y la piedat no le hi permeten. ¿Podrá estar amb ella? El desconeixement de qu’es obra de l’Esperit Sant lo que passa dins la Verge, le hi impedeix, encara que ab imponderable dolor y cruelíssima angústia de la seua ánima santa. Com es just segons el sagrat Evengeli, pensará de deixarla ocultament, esperant que Deu li ajudará. ¡Hermosa llissó per noltros de gran prudència y de caridat vertadera!

(…)

Comments