Bartomeu Bennàsser: Notícies vàries

Bm-1755-13.3

(...)

            1755. Als II mars, han comensat a vendrer pex en la pescateria nova devore la porte del Moll.

            Als 24 juny circa las 9 horas de la tarda, caygue una torre de casa el Sr. Intendent vore la costa de la Seu.

          Als 25 juny a la nit, fugiren la major part de presos que se trobaven en lo Castell de Bellver, per quant feyen la presó nova dins Ciutat y molts vingueren a retirarse a St. Francesch y altres fugiren per la garriga.

           Als 6 juliol sen aná el Sr. Bisbe Dn. Llorens Desputx a Menorca per visita y torna als 24 agost.

           Als 26 agost, es vingut el correu de Barcelona y ha portat la noticia o gracia de dignitat de thesorer que fonch de D. Joachim Demeto y Poyo a un germa seu. Y de canonge a D. Jaume Sureda fill del Marques de Vivot D. Juan Sureda quondam y de canciller a D. Nicolas Salas pre. y canonge.

         Als 8 setembre, han publicat el Breu Apostolich de las primeras Coranta Hores de Nostro Sr. patent en la Iglesia del Rl. Convent de St. Francesch de la present Ciutat de Palma y Regna de Mallorca, el dia de las nafres de N. P. St. Francesch que son als 17 setembre y comensen este any y se han concedit per temps de 7 anys ab indulgencia plenaria a tots los faels christians que tenint la bulla de la Sta. y corrent Crusada, confessats y combregats visitaran dit dia la dita iglesia fent oracio y pregant a Deu N. Señor per lo augment de la Sta. Iglesia Catolica Romana, major exaltacio de la Sta. Fee Catolica, extirpacio de las eregias, pau y concordia entre los Princeps Cristians y victoria contra los infaels. Son fundadas ditas 40 horas per la fornera Amich.

            Als 18 decembre, Dn. Jaume Sureda prengue possessori del seu canonicat.

(...)

Comments