Ban del governador de Mallorca sobre el servei a galeres

Bm-1423-7.5

(...)

            Ara ojats què us notiffica e mana lo honorable mossèn Jordi Serra alias de Sent Johan, cavaller lochtinent del noble mossèn Olffo de Pròxida, cavaller consaller del Senyor Rey e guovernador del Regna de Mallorques: a tot hom generalment, de qualsevol ley, condició ho stament sia, vulle’s de los galeas armades ho de qualsevol altres navilis armadissos[1], que no gosen ne atemptan pendre per forsa[2] alscuns hòmens tenguts de qualsevol altres fustes que sien en los ports de Portupí ho del mol, ne de altres ports ho cales de la illa de Mallorques, e assò sots pena de penjar per lo coll qui contrafarà sens tota gràcia e mercè. E mana axí mateix, lo dit honorable lochtinent, que no sia algun de les dites galeas, de qualsevol condició ho stament sia, qui mogue ne gos attemptar entrar en alguna de les fustes qui sien en los dits ports sens liscència dels patrons; axí mateix gosen moure brega en lo mol de Mallorques sots la pena demunt dita e guart si qui aguardar si ha. Dat en Mallorques a XVI dies de Abril any mill CCCCXXIII.[1] Corregim armadissis.

[2] Corregim fossa.

Comments