Arrendament de l’heretat del canonge Joan Barceló

Bm-1712-7.4


               Qualsevol qui vulle pendre en arrendament per temps de III añy contador des de el die del lliurament en avant las cases y hort de la heretat del señor Gm Canonge Juan Barcelo situades en la Parroquia de S. Miquel en lo carrer olim dit de la partida de Barcelona. Sapian los ditors, que en dit arrendament van compresos dos aposentos novament fabricats a llivell de la habitacio prinsipal de las matexes cases aço es ab la forma y modo que se troben dits dos aposentos.

               Ittem per pacte, no van compresos en lo arrendament los estudis inferiors aço es los que tenen son portal al enfront del portal fora de las matexes cases; be empero van compresos la botiga de ma dreta entran a la entrada y los demes estudis del primer y segon repla de la escala prinsipal.

                Ittem, no van compreses en dit arrendament algunes botigas y algorfas, que ya se troben arrendades, tinint sos portals en lo matex carrer; y tambe no va compresa la cotxeria.

             Ittem per pacte lo arrendatari haura de pagar lo que offerira per Annun Merce ab dos iguals pagas de mix a mix añy antisipadament y donar idonea fiança a contento dels señors administradors.

           Ittem per pacte lo arrendatari haura de pagar los gastos de corredor y qualsevols altres que se offerexquen en lo arrendament lo qual se fa de orda dels señors administradors de la heratat susdita debaix escrits. Per so digay qui voldra y se lliurara al mes donant fet als 31 maig 1712. 

Comments