Arrendament de la cabana de Galdent

Bm-1709-7.4


                 Som de pacte que ab lo present arrendament se compren una quarterada terra de Cingles devant la Cabane, tres hortals junt a dita Cabane y tres rotas per sembrar vos, dit conductor, une cada añy, que se vos designeran per lo majoral de dit lloch, las quals sembrareu per vostron manester una cade any. Som de pacte hajeu de conrar y guardar y apasentar lo bestiar a us y costum de bon pastor. Som de pacte que no pugau fer formiguers en ditas terras ni en alguna de aquellas. Som de pacte que tansolament podreu tenir en dit lloch tres eguas de ventra y no mes.

                 Vos entrega per estims del present arrendament los siguens:

              Trescentas ovellas grossas, ço es, doscentas norante tres rebadoras y set no rebadoras 300, onza mardans de llavor bons y rebadors 11, sexante dos toissas rebadoras 62, sexante nou toissos de llane estimats per medi de Mathia Ramis y Rafel Parets elegits per las pars a raho 1 l. 7 s. quiscu que importe son valor 93 l. 3 s., trenta sis primals de llane estimats per medi Filip Oliver elegit per las pars en tercer per no haverse covingut los dos que son stats elegits a raho 1 l. 6 s. quiscu que importa son valor 64 l. 16 s., vuit bochs de llavor rebadors 8, doscentas sinquante tres cabres grossas, ço es, doscentas sinquante bonas y rebadoras y tres no rebadoras 253, sexante tres segays mascles de pel 63, sexante tres segayas famellas de pel 63, sinquante set bochs tersenchs estimats per dit Oliver y Miquel Garau elegits per las pars a raho 2 l. 5 s. 6 d. quiscu importa son valor 129 l. 13 s. 6 d., sinch bochs tercenchs estimats a raho 2 l. 12 s. 6 d. valen 13 l. 2 s. 6 d.

            Haveu rebut catorza trutges estimades a raho 1 l. 18 s. 6 quiscuna, importen 26 l. 19 s. y devuit porcells petits entre mascles y famellas estimats a raho 8 s. quiscu, valen 7 l. 4 s. y sis tossinos mascles, ço es, sinch senats y un verro estimats a raho 1 l. 9 s. quiscu, importen 8 l. 14.; fan suma ditas tres partides de 42 l. 17 s. y aquells son en nombre trenta vuyt bestias.

               Dos mulas, la una pel negra vella y la altre pel gris, de edad de dos añys estimades la vella 15 l. y la jova 48 l.

               Cent trenta quatre carretades fems estimats a raho de 5 s. 8 d.

               Vint y sinch quarteras blat, sinch quarteras ordi y vuyt quarteras sivade.

            Annua merced 625 l., 12 añells, 6 cabrits, 2 moltons, 3 qrs. formatge, llet y brossats; tot lo temps fareu brossats cade divendres de quiscuna semmane, un brossat de dos scudellates, tot aportat en Ciutat a la mia habitacio y tot lo temps stiré en dita possessio me donareu un dia cade semmane tots los brossats fareu en las dos horas de dit dia. Tambe dos gerras de taula plenas de mantega a son temps.

(…)

Comments