Arrendament d’unes pastures (Banyalbufar)

Bm-1519-7.4

           «Yo Gaspar Johan arrende les mies pastures de la mia muntanya a vos honor mossèn Johan Denús per preu de XXXX lliures cascun any, pagadores en la festa de sant Johan de juny, portades en la Ciutat ab V sous de peatge, açò és, a saber per tot lo vostre bestiar de qualsevol specie excepto cabres y porchs. Asò és a temps de nou anys comensant a contar a sanct Miquel primer vinent en avant comptedors en los capítols e pactes devall scrits:

            Primo és de pacta que vós dit mossèn Johan Denús sou tingut y obligat en donar cascun any a mi dit Gaspar Johan quatre anyells, açò és, dos a carnestoltes y dos en las festes de pascho, bons e sufficiens axí com és de pràticha.

          Item és de pacta y d’ecòrdia que vós dit Denús sou tingut donar cascun any a mi, dit Gaspar Johan, dues dotsenes de fogasses fetes en lo mes de mars, donadores en la festa de pascho, bones e sufficiens de ovella e no de altre cosa.

             Item és de pacta y de acòrdia que yo dit Gaspar Johan hi pusque tenir trenta moltons en la possessió.

             Item és de pacta quey puga yo dit Gaspar Johan tenir XX cabres en la mia muntanya y lo procehit quin axirà.

           Item és de pacta que yo dit Gaspar Johan y pusque tenir en la mia possessió tot lo meu bestiar gros que hauré manester per fer la lavor dels conradissos per la mia possessió, ço és, bous de arade, vaques, someres e grosses bèsties de cabestre, ço és, mulls e mulles.

           Item és de pacte y de acòrdia que yo dit Gaspar Johan me attur coltivas[1] per tot lo meu bestiar lo que hauré manester, açò és, tres mesos, ço és, mars, abril y maig.

            Item és de pacta que yo dit Gaspar Johan so tingut en donar casa o cabana an els pastors de vós dit mossèn Denús bona y sufficient.

            Item som de pacte y de acòrdia que vós dit Johan Denús no pugau pujar en la dita muntanya ninguna manera de cabres, ni axí porchs no truges, per quant fan gran dan a mi y a vós en la muntanya y arbres y fruyts com no tingau parets ni bardisses. Per axò és prohibit que no ni pugau metre.

            Iem és de pacte y de acòrdia que vós dit Denús siau tingut y obligat a nostra Dona de satembre traure les ovelles de l’olivar en tot loch de oliveres e guardar aquell en temps que hi hage olives.

            Item és de pacte y acòrdia[2] que vós dit mossèn Johan Denús siau tingut y obligat a sant Luch, qui és a XVIII de octubre, en treura totes les ovelles de tot lo alsinar e guardar aquell en temps quey hage aglans per quant me farien gran dan a mi.

            Item és de pacte y acordi que vós dit mossèn Denús siau tingut y obligat en guardar o ferme guardar an els vostres pastors tots los meus forments y samenter fins que sian segats y garbatgats e los vostres pastors sian tinguts y obligats a pagar tales sin feran e yo so obligat en fer tot lo samenter y rotas en una part ben tanquat y bardissat sufficientment e sino era ben tanchat e tot lo dit samenter de una part en tal cars no sien obligats a tales.

         Item és de pacte que sicars serà que vós dit mossèn Denús poseu bestiar gros, ço és, bous e vaques en la dita mia possessió no pugau posar aquell en ningun temps en lo olivar sots pena que altrement siau tingut a pagar tots los dans.

            Item és de pacte y de acordi que vós dit mossèn Denús com lo vostre bestiar pugarà en la muntanya dessús dita vós e yo a comunes despeses hagam a tanchar les vinyes axí com dessús és dit y siau tingut a guardar aquelles.

           Item és de pacte y de acordi que vós dit mossèn Johan Denús, o los vostres pastors qui guardaran lo vostre bestiar en la dita muntanya, no puscan donar licència a ninguna persona a pasturar bestiar de ninguna manera en la dita possessió per quant fan gran dan a mi y a vós. 


[1] Corregim coltinas.

[2] Corregim acòdia.

Comments