[Antoni Fontirroig]: Problemes d’Aritmètica

Bm-1600*-14

(...)

            Un mercader té ganes, per entreteniment, saber quantes formigues serian menester per a traginar 10000 quarteras de forment que ha descarregat en lo moll. Diu que cada formiga aportarà un gra, 1000 grans pesan una onza, 3 £ de pes de forment són un almut. Demane quantes formigas seràn menester per a aportar-se’n dites 10000 quarteras.

(...)

            Vol saber, un qui te poch que fer, quants aucells seran menester per a buydar una conca gran de aygua, y no ha de pendre cada aucell més de una gota. És d’esta manera que judica que 10500 gotes pesan un quart de onza, la conca pesa més, havent-la omplida, un quintar y sinch lliures que quant era buyda. Demane quants aucells seran menester per a buydar-la del tot.

(...)

            Vol més saber quantes formigas podrian portar la campana dita Aloy, si y hagués un home qui las fés tirar a la una. Concertar-se (?) hi a la campana en un gran camp ab ses gúmenes y altres cordes menors y cordells y fils que poguessen bé afferrar las formigues. Pesa la campana 50 quintars y las cordes un quintar. Portarà cada formiga pes de un gra de blat; los 500 grans pesan un quart de onza. Demane quantes formigues seran menester.

(...)

            Un pescador té ganes de saber quantes alatxes prengué en la lluna de Janer. Diu que serà la dezena part d’ellas que no serà arribada a la pescateria, sinó que serà gastada entre amichs y altres que hauran fet gancho. Ha tret d’ellas 50£ y han pagat al dret 5 £, y diuhen las pescadores las han venudes totes a [raó?] 6 alatxes per un dobler. Demane quantes alatxes haurà pescades en dita occasió.

(...)

            Vull saber quants hòmens podran beure la aygua de la cisterna de Sant Domingo, bevent cada hu d’ells sola una vegada. Té la cisterna 400 bótes de aygua de 100 corters cada bóta. D’esta aygua, la quarta part se pert, la demés beuhen la tercera part dels hòmens duas cacetas, los altres una caceta, y cada caceta és la tercera part de una quarta de corter. Deman<s> quants hòmens la podran acabar, bevent sola una vegada cada hu la quantitat de aygua que està dit.

(...)

Comments