Aigüat a la Cabana i empelts de garrover

Bm-1731- 10.2


           Agost, als 14 de 1731, disapta de la Asumptió de la Mare de Déu, a circa las 3 de la tarda feu una grosa aygüe mesclade en preda molt grosa, la qual mos tomà molta oliva, y moltas mellas, y la aygüe seregueyà a diferents parts de la Cabane que tot era un mar de aygüe; per el portell de la tanca gran pessave de part en part, el camí de Inca corria com un torrent; la oliva que tomà no fonch tan mal com la que deñà demunt las oliveras, lo que fonch que moltas se begueren el cop. A la viña del Vilar mos feu alguns tant de mal, però no fonch res respecta de Consell y Sta. Maria lo que tot abrusà reyms y viña     Deus   dirigat Amen

Sempre he sentit a dir que la aygüe de Agost causa corch de capoll y vuy, als 3 7[setem]bre, som enat a la viña del Vilar y s·i trobe molt de perjuy de este corch, que judic la semmane qui ve ferem una respeyada a dita viña.


Advertèntia de los ampelts de garrover

 

Per aver agut de fer tants de ampelts de garrover; que són quasi sens nombre, he pogut reperar que un empelt de garrover per ser bo a de tenir los sigüents requisits. Primo, que sia terral al que se a de empeltar com un mànech de xepeta, o, mes prim. 2 que lo escudet sia petit, que tinch reperat que quant mes petit millor, sols no sia excés. 3 que lo escudet no sia orp y tinga bon gra. 4 que escudet se pos un palm y mix avall de la cortadura pera porer·se fermar, lo que es molt necessari. 5 que en aver tret lo escudet, que tindrà dos o tres dits de llarch, se li a de llevar el jonch y tellar la pell, molt a devall de hont se a posat lo escudet, perquè el no tellar-la és causa que allí se crian quques y formigues qui danen lo escudet. 6 que no se a de axermar mase prest al reboll de garrover. 7 que en porer·se lliguar lo empelt, se deu aver de lliguar ab espart una o dos lliguades. Este añy avem tingut un gran dañy, en què a molts de garroves no dexarem capoll y no los poguerem lliguar y el vent mos ne tomà molts perquè quant los empelts comensaren a treura, los tellaren el brot[1] que avien tret y los escudets posaren tal mesa que lligats y tot se rompien los empelts, y axí no axermar·los mase prest y sinos lligar·los bé.[1] Corregim bort.

Comments