Visita a Eivissa del bisbe Rafael Llinàs

N.° que avuy q. contam a XVI de maig de MDXXXVIIII, arribà assí en Ayvissa lo Sor. mos. Rafael Linàs, bisba de Gràsia, abitador de Mallorqua.—Mes fas memoria q. vuy, Diumenge, día de Pentecostés, nos fonch feta una molt saludable preycació per lo sobre dit Sor. bisbe en la església nostra.—N.° mes q. vuy dijous, die de corpore xti., q. contam a 8 de Juny, any sobre dit, anà lo reverendíssim S. bisbe vestit per Domer en la profassó del corpus domini per tota la villa, axí com se acostuma tots anys, y per diacha fonch lo Rnt. mre. (mestre) Serra, pe., mre. en sagrada Teologia; per sotdiaca fonch lo reverent mos. Andreu Jo., pe., Comissari de la Sancta Inquisició; y axí tornats que foren de tant solemne professó, digueren la missa ab molta solemnitat, ad laudem Dei. — Lo mateix dia, ora de vespres, va beneir tres campanes dalt del campanar, ço es, lo seny de sanctus y la campana ques diu del seny de lladres, y la campana xica, y aprés q. fonch abaxat beneí la campana de San Ant.° de Pormany, y la campana de San Jordi, y questas dos beneí davant los manaments de dita esglesia nra., y aprés beneí los dos fossas q. estan fora la sglesia, devant tot lo pobla, y assò feu ab molta honra y solemnitat y ab professió dels venerables preveras, y possà en los dits sementeris sinch creus clavades en la terra axí com esta hordenat en lo libre del reverendíssim S. bisbe. Y tot sia alahor de Ntre. S. y de la gloriosa Ve. Maria. Amén.

Comments