Testament de Nicolau de Quint

In Dei nomine amen. Cum scriptum sit, etr., e com cascú en carn posat a la mort corporal escapar no puga, y de tota persona sana y discreta se pertenga ordenar dels bens de la present vida, perque Nostre Senyor Déu los endresse en los bens de la glòria celestial, en e per ço yo Nicolau de Quint, donzell, fil del magnifich m.º Nicolau de Quint, cavaller de la ciutat de Mallorca, etr.

Item vull aprés mon òbit sien celebrats per la comunitat dels ves. Pres. de Yvissa tres trentanaris comuns de St. Amador allahor y glòria de Nre. Sor. Déu per ànima mia, de mon pare, de ma mare, de ma muller y de tots mos parents y benefactors. E mes vull sien celebradas las misses del benaventurat St. Agostí e sia pagat per dits trentanaris y misses lo que será nesessari.

Item mes vull que en continent seguida la mia mort quatre pres. stigan presents hon será lo meu cos y que aquells diguen salmejant lo offici de morts y totes aquelles altres devocions y oracions com los apparra, a llahor de Nre. Señor Déu y a salut de la ànima mia y tant temps fins a la hora q. lo meu cos se aportarà a la esglèsia a nra. sepultura.

Item mes vull, ordén y man que essent lo cos meu dins la sglesia, q. abans de posar lo cos dins lo vas tots los pres. diguen una salve.

Item mes vull, ordén y man q. lo dia q. yo morre, aprés soterrat lo cos, aquell mateix dia tots los pres. diguen lo offici de morts, y de aquell dia anavant perpetuament en aquell semblant día se diga allahor de Nre. Señor Déu y a salut de la ànima mia y de tots mos parents y benefactos lo dit offici de morts, y sia donat a cascun dels pres, si seran presents y faran dit offici vuit dinés per caritat.

Item mes vull, ordén y man que cascun any perpetuament en semblant dia com yo morre, ço es del dia de mon óbit enavant, sia celebrat allahor de Nre. Señor Déu y a salut de la ànima mia y de tots mos parents y benefactós un aniversari general com se acostuma fer per ànimes de purgatori.

Item vull, ordén y man q. perpetuament cascun dia sia celebrada una missa perpetua en remisió de mos pecats y de mos pare, mare, muller y infants, avi y àvia, parents y benefactos meus, ço és, lo dilluns per les ànimes de purgatori; lo dimars, de la nativitat de nostre Sor. Déu Hiesus; dimecres, de la Visitasió de Santa Alisabet; dijous, de Corpore Xpi (Christi); divendres, de les nafres de Jhs. (Jesús); disapte, de la Conceptió de la Verge Maria; diumenge, de la resurrectió; y mes cascun dia de disapte y vespres de goig se digan uns goigs en la capella de la Verge Maria del Roser, y assò dels goigs se entenga cada disapte de diumenge y mes cada vespre de goig.

Item mes ordén y man q. lo dia del benaventurat Sant Joseph espós de la Mare de Déu, sia feta festa solepne en la sglesia major y sia dita missa cantada ab orga y aportada murta.

Mes vull ordén y man q. del modo sus dit se fasse festa lo dia y festa de les tres Maries.

Item vull, ordén y man q. cada disapte de diumenge y cada vespre de goig perpetualment sien cantades unes completes en la capella de Nostra Señora d’Esperança.

Item deix los dies dels goigs y que faran festa a la capella de la gloriosa Mare de Déu del Roser, sia feta festa y missa cantada a la dita capella del Roser ab orgue, com se acostuma, y quey aporten murta ab tota la alegria ques porà, tot a llaor de la gloriosa Mare de Déu del Roser, y sia donat dotze sous a dotze pobres, un sou a cada hu, en memòria dels dotze apòstols de Nre. Señor Déu Hiesux. (Jesucrist), Señor Nre. Y assò perpetualment.

Comments