Testament de Joan Valls

Vull y man sia fet per gorniment del altar maior, un pali de brocat carmasí al mig la nativitat de nostre senyor, ben brodat de fil de hor y argent com sia master y ahon serà master la flocadura o serras sia tot de fil de hor. Emés sia fet del meteix brocat carmasi lo gremial qui aporta lo prevere quant done sperges de laygua banayta e se acostuma posar en la trona quant se diu lo Evangeli y en cascun cap hi sien pintades las mias Armas, hobrades de fil de hor y de argent tant com puga star ab la flocadura y serras de fil de hor.―Vuy y man per gorniment del glorios Sant Johan Evangelista que es en la sglesia major, hi sia fet un pali de vellut blanch pintat al mig lo misteri de quant fonch llansat en la ylla de Patmos, també obrat de fil de hor y argent com será menester ab las mias armas a cada cap obradas de fil de hor y argent ahont será master ab la flocadura y serras de fil de hor y sia pera las festas de la Mare de Deu gloriosa.―Vull y man que cascuna festa de nostra dona gloriosa se salebran en la capella de nostra Senyora de Sperança, les completes com yo ho tinch acostumat per anima de ma mare.

Comments