Testament d’Andreu Roig, llaurador

            Die 19 mensis Martii 1731... En nom de Deu Nostre Senyor Jesucrist y de la Sagrada y Humil Verge Maria mare seua y advocada mia y de tots los pecadors... Sapian tots com yo Andreu Roig llaurador habitador de Yvissa y en lo quartó de Santa Eularia y lloch de Aubarqueta, fill llegítim de Andreu Roig de Andreu y de Madalena Torres de Pere conjuges, ja difunts, estant sa y bo per la gracia de Deu y en tot mon bon enteniment, clara y manifesta paraula...

            Considerant que lo morir es cert y segur y sia de personas sabias prevenir per lo esdevenidor, per ço fas y orden aquest mon ultim y darrer testament, ultima y darrera voluntat en lo modo y forma seguents:

            Primerament y des de huy encomane la mia anima al Altissim Deu...

            Deixe y llegue a ma muller Isabet Torres de Joan ama senyora y hereva usufructuaria de tots mos bens y curadora de nostres infants mantenint mon nom y no de altra manera. Y en cas de discordia ab mos hereus li deixe lo aliment seguent:

            Set quarteres de gra, mitat forment i mitat ordi

            una quartera de llegum

            dos mesures de oli

            mitja quartera de melles

            tres arrovas de figas secas

            mitja quartera de olivas

            mitja arrova de pansas

            25 quarters de vi embotat

            set quintars de garroves

            un parell de espardenyas de canem

            quatre boqueras de sebas y vuit de cols

            dotze lliuras de canem mitat famella y mitat mascle

            un marranxo de valor de 25 lliuras

            cada festa de Nadal y Pasqua una bestia de valor de deu lliuras

            Vestit de tres en tres anys segons estil de la campanya

            la casa vella de baix de ma esquerra del porxo per la sua habitació

            entrada en la cuina y forn y que se puga servir de las einas de la casa com del molí per son us tantum

            y que per son us propi se puga servir de una cavalcadura de la casa, la que ella voldrà

            que puga tenir quatre gallinas

            que puga menjar fruits de tota la heretat per son gust

            tot lo qual aliment se li donarà a la dita ma muller cada any y cada cosa en son temps mantenint mon nom com queda dit.

            Deixe y llegue a Madalena, Isabet, Esperança, Catalina y Antonina Roges fillas mias llegítimas y naturals y de dita Isabet Torres ma muller, mil lliures velló a cada una per son dot y drets paternals y maternals pagaderas ab robas y joyes, dos centes cada any fins sian cumplidament pagadas ditas mil lliures.

            Pagadas y satisfetas totas las damunt ditas cosas, en tots los altres bens meus mobles e inmobles presents y esdevenidors instituesch hereu meu universal y encara general de tots aquells, ço es a Andreu Roig fill meu llegítim y natural y de dita Isabet Torres, muller mia.

            Lo fas hereu de tota aquella assienda que possehisch del quondam mon pare en lo lloch de Aubarqueta, juntament ab las terras que possehisch per lon canvi que fiu ab Catalina Roja de Joan en dit lloch de Aubarqueta, y axí mateix lo fas hereu de la compra de terras y hort del Sellaras, salvo un tros de terra que parteix per la sequia que va la aygua per regar lo hort de Antonina Marí de Thomas comensant al torrent ahont se pren la aygua seguint la sequia a dret y a tort conforme y va, que es la terra seca casa y mallol, reservantme axí mateix la compra de terra que fiu de Vicent Planells de Antoni Parades que se comensa a lo clot de la vinya Vella a la entrada dels Sellarassos al seus horts, en la qual herencia queda compresa la promesa que fiu al fill de aquest matrimoni en los capitols matrimonials que se executaren.

            Y a Joseph Roig fill meu llegitim y natural y de dita ma muller lo fas hereu de les demes terras y hort que no estan compresos en la herensia del dit Andreu Roig mon fill.

            Y que en quant als bens mobles y semovents sels partiran igualment entre los dits hereus meus Andreu y Joseph Roig mos fills, donant de munt major al dit Andreu Roig mon fill lo millor parell que lo dia de mon obit se trobara, los quals bens mobles y semovents seran partits y dividits de la manera que lo dit Joseph Roig mon fill partira y lo dit Andreu Roig tindra la facultat de triar y que lo que tindra la soca del abre departiu de manera que siga duenyo del fruit de aquell...

            Y ab pacte vincle y condició que morint dit Andreu Roig fill meu de pupilar edat o apres quant que quant sens infants llegitims y naturals y sos infants sens ells, que la sua part de herensia vaja y pervinga al dit Joseph Roig altre fill meu, passant la part de herensia del dit Joseph Roig als demes fills mascles nasxedors si ni haura sempre de major a major, y en defecte de no tenir fills mascles o morir aquells modo ut supra, vaja dita herensia y pervinga al dit Andreu Roig mon fill o a sos hereus.

            Y morint tots los fills mascles sens infants, vaja tota la mia herensia y pervinga a totas mas fillas per iguals parts o a sos hereus y successors a fer sas voluntats.

            Aquest es mon ultim y darrer testament, ultima y darrera voluntat...

            Fonch fet lo present testament en lo quartó de Balansat y lloch de la Yglesia de Sant Miquel los dias mes y any damunt dits... foren presents per testimonis cridats y pregats y anomenats per dit testador Andreu Marí de Bernat, Antoni Serra sirurgià, Joan Torres de Joan Joanó, Vicent Ferrer de Vicent Balafia, Antoni Roig de Andreu, Jaume Escandell de Joan Sellaras y Miquel Bonet de Miquel, tots habitadors de Yviça en presensia dels quals firmà dit Testador e Yo Andreu Mas notari que lo he rebut. 

Comments