Respostes a l’interrogatori del visitador eclesiàstic

            Si sciunt aliquem hereticum in villa seu insula Evice.

(...)

            Si sciunt aliquem habentes duas uxores vel qui teneat uxor et concubina simul.

(...)

Venerabilis Berengarius Robioni, Nicholaus Balançat et Bartholomeus Corder, Jurati Evice, anno presenti, testes jurati, ad sancta Dei quatuor Evangelia eorum manibus corporaliter tacta et interrogatti dicere veritatem super primo, II, III, IIII, V, VI, VII, VIII, VIIII, X, XI, XII, capitulis desuper perductis, et eisden de verbo ad verbum singulariter et distincte perlectis, et primitus super primo, et dicxerunt omnes tres concordes: Senyor, nos vos dehim que en tota la illa ni villa ni Castell de Eviça no sabem que hage heretgia, ni de semblant obra tant leya ni tant enorma negun ne sia tochat ni faça, ans com ho sabessem sensa testimoni nostre nos seriem aquells qui ho haguerem denunciat, e encara en present ho denunciariem, si so sabiem, car no voldriem, pus a nostre Senyor plau que som en lo offisi de Juradia, que aytal ni leig pecat se feés ni usàs en lo present loch. Int. si ho han hoit dir que aytal pecat alcun lo cometa ni faça ni encara hage comés ni fet per temps passat, et dicserut omnes tres concordes que nou han hoit dir, com segons dit han, axí mateix ne serien denunciadors e perseguidors.

(...)

Super V capitulo interrogantur et dixerunt super ipso se nihil scire que en la ylla de Eviça, vila ni castell sia alcun hom qui hage dues mullers ni hage muller e tinga amiga e habiten ensemps. Int. si audierunt dici, et dixerunt sobre les dues mullers, que es diu que Nalfonso calafat, castellà, ha muller en Castella e ha presa muller en lo present loch. Int. a quo vel a quibus dici audierunt, et dictus Berengarius dix quod audivit dici a Namorós, drassaner, que una dona castellana era arribada en Evissa e anava en romiage a Sent Jachme, e que li havia dit que lo dit Alfonso havia muller en Sibilia, e que havia infans, e que altre ne havia presa en lo present loch. Encara més ho ha hoit dir a un altre hom qui dien Nalfonso castellà, que té per amiga na Joana, que diu que lo dit Alfonso ha la dita muller en lo dit loch de Sibilia, Regne de Castella, e que ell la conex.

(...)

Comments