Penes imposades pel Governador de l'Illa

            PENES CRIMINALS.

            Les penes que són ordinàries en esta Illa com en Mallorca, córrer la Vila sens assots los de la Illa. ab assot los estranjers, estat al castell, o, aclavar la mà, clavar la llengua, clavar membre, dit o mà, tallar orelles y axellar a temps o perpètuament, posar a galera, a temps o perpètuament o penjar, o, esquarterar, y si serà sodomita deu esser cremat, y si serà renegat, asejatat y apedregat, en cas que vulla morir com a moro, si tal renegat fos pres en batalla, o, altrament posat en poder de christians y no en cas que voluntàriament se posàs en poder de aquells per reconciliar-se noresmeñys y altres penes a arbitre del jutje y segons se dirà.

 

            QUI TRENCARÀ ABELLAS.

            Y conformant-se dit Governador ab la Real Pragmàtica contra los lledres de carn y abellas, ordena estatuex y mana, que qualsevol que.s trobarà o traurà mel, o abelles de abellar de altri y romprà cases de abelles, que no sien sues, aquell o aquells, que tal cosa hauran comesa y perpretada encórrega en pena de tres añys de galera conforme dita Real Pregmàtica, la qual pena declarada per dit Governador, per juy de prohòmens sie encontinent executada sens admetre recursos ni appel.lacions ni altres diffugis com axí se a usat y observat después ensà de la publicació de la Real Pregmàtica.

 

            QUI TRENCA MOLÍ O SITJA.

            Y com los molins y sitjes sien sots la protecció y guarda Real y se esdevinga en la present Illa moltes voltes, per mals hòmens rompre aquells, aquelles, ordena y mana dit Governador, que qualsevol que romprà sitjes o molins robant forments, o, farines de aquells, aquell o aquells que tal delicte hauran comès caygan en la mateixa pena, que encorren los que rompen abelles segons en la precedent ordinació se conté y si se haurà de posar altre major pena conforme la calitat del furt y sircunstàncies del delicte que haurà comès puga imposar-se a coneguda del Governador y Prohòmens.

Comments