Pagaments fets pel clavari

Primo, [...] donat an en [R] Paterna IIII lliures.

Ítem, e pagat a mestra Miró per son salari XXV lliures. XXV lliures.

Ítem, e pagat an en Salvador March tres lliures e deu sous, són per lo manto d’en Cansalada, III lliures.

Ítem, e pagat a mosèn Camporels XII sous, són per la masió del frare, XII sous.

Ítem, e pagat an Jacme Todor X lliures, són per la lominària del rol·lo, X lliures.

Ítem, e pagats an en Nansera II lliures, són per lo priorage de Nostra Dona de Ihesús, II lliures.

Ítem, e pagat a·n Pere Belver X sous, són per despeses dels siris pasquals, X sous.

Ítem, e pagat an en Miquel de Pormany per lo priorage, II lliures.

Ítem, e pagat an en Pere Planels III lliures, són per la caritat, IIII lliures.

Ítem, e pagat an en Martí Prats per los quaps de cogulles X lliures, e més per la primera tersa, XIII lliures, VI sous, VIII, per tot, XXIII lliures, VI sous, VIII.

Ítem, e pagat a mosèn Moro, II lliures, X sous, són per sonar los òrgens, II lliures, X sous.

LX [...] lliures, VIII sous, VIII.

[...] portal de Mar [...]

Ítem, e pagat an en Johan Bernat, misage, són per lo seu salari, I lliura, X sous.

Ítem, e pagat a mosèn Moro III lliures, són per la quasa del ffrare, III lliures.

Ítem, e pagat en en Bartomeu Tur per la caritat IIII lliures. IIII lliures.

Ítem, e pagat an en Johan Tur XV lliures, són per los resionals. XV lliures.

Ítem, e pagat hun albarà a mestra Cansal·lada, són per lo seu salari de bombarder, dich, V lliures. V lliures.

Ítem, e pagat a·n Bernat Nicolau per cugulles VIII lliures, XV sous. VIII lliures, XV sous.

Ítem, e pagat a mestra Antoni l’apotacari XXX lliures, són per son salari, XXX lliures.

Ítem, e pagat al cap de guayta per son salari II lliures. II lliures.

Ítem, e pagat en Francesc Castelló, jorat, per son salari XVIII lliures, X sous. XVIII lliures, X sous.

Ítem, e pagat an en Bonet, corador, IIII lliures, són per lo seu salari de trompeta e per la massa, IIII lliures.

Ítem, e pagat a·n Pere Vidal, jurat, V lliures, són per la quogulla de grana, V lliures.

Ítem, e pagat a·n Guillem Clapés per lo seu salari de rasional, XV lliures. XV lliures.

Ítem, e pagat a·n Thoni Masot I lliura, són per manxar los òrgens, I lliura.

Ítem, e pagats an en Prior, misage, II lliures, són per son salari de saig e moro de vachas, II lliures.

CXVI lliures, XV sous. [...]

Ítem, e pagat an en [...] per les cogulles negres [...].

Ítem, e pagat a·n Francesc Francol·lí per les cogulles de grana, X lliures.

Ítem, e pagat a mestra Bernat per son sal·lari, L lliures. L lliures.

Ítem, e pagat a mestra Bernat Aymarich, mestra de lles ascol·les VI lliures, XIII sous, IIII.

Ítem, per mon sal·lari e caps de corps XVI lliures. XVI lliures.

Ítem, e pagat a mestra Cansal·lada per la segona tersa, V lliures.

Ítem, e pagat an en Pere Bilver per fer las antorxes per los senyors de jurats XVIII lliures, II sous. XVIII lliures, II sous.

Ítem, e pagat a·n Francesc Castalló, jurat, per resta de son sal·lari e de manar lo libra, X lliures, V sous. X lliures, V sous.

Ítem, e pagat an en Bartomeu Tur, mostasaf, sinquanta sous, són per son dret de ragonèxer ambants. II lliures, X sous.

Ítem, e pagat an en Bonet, corador, per son sal·lari de trompeta e de la masa, IIII lliures. IIII lliures.

CXXXI [...]

Comments