Isidor Macabich, Memòria de la Federació Catòlica Agrària

Memòria de la Federació Catòlica Agrària

A.     In Memòria presentada pes secretari de sa Federació Catòlica Agrària en sa assamblea celebrada es 17 de juny de 1931, text mecanografiat custodiat a l’Arxiu d’Isidor Marí i que ha posat gentilment a la nostra disposició.

 

Estimats cunsocis, tot just fá un any vaix tení s hunor de lligirvus se memorie reglamentarie i en ella, plé d un sincer uptimisme vaix dí que un des servisis que amb mes cariñu i entusiasme víem de purtá he se práctica era se Caixe de estalvis. Amb una fé sega en se putencie de se nostre urganització i en s entusiasmu, disiplina i cultura d es nostrus asuciats també vaix dí que se nostre caixe funcionaríe amb éxit. S’ajude que mus ha dunat, amb une explendidesa que mai verem pugut sumiá, se caixe de Pensions i estalvis, ha fet que aquet éxit de que jo us parlave aji set un exitaç sense precedents en se historie de ses caixes de estalvis. Se caixe de Pensions, que té mes de seixante sucursals en tot Catalunya i Balears mai víe registrat un cas igual.

      Aqueste ajude tan generose de se Caixe de Pensions ha fet, que puguem reunirmus en aqueste case espeiossa céntrica, amb bone mublade, utilísims cuadrus, ubjectes i animals disecats he hon es pagés pot aprende practicament moltes coses utils, ademés d una expléndida biblioteca he hon si poden estudiá moltes coses noves per se nostre agriculture. [...]

      Dins s’obre social es fet mes surtint durant s any pasat ha set es cunveni en se Caixe de Pensions. Aquest fet an es cual ja me hi referit en es cumensá, com tots valtrus eureu pugut ná ubservan, ha tengut, i tendrá encare mes, una impurtancia decisiva, no tan sols per se nostre pagesía que tan falte está de prutecció sino també per tote s ille en general. Per se nostre asuciasió ha representat es pasá d une case humil he un altre hon no hi falte ningune cumudidat, he tení une caixe d’estalvis, base de se vostre independencie ecunómica, lligade amb une entidad de se impurtancie i se garantíe de se caixe de Pensions, tení une bibliuteca agrícola com no ni ha altre de milló, un servisi de infurmació agrícola ha carrec d un enginyer cumpetentísim que, ademés de dunarvus tote clase de explicacions i cunferencies per millurá es cunrreu de ses vostres terres, estará he tot hore he se vostre dispusisió per resoldre cualsevol cunsulte que se li fasi. I no sols en lu que pudriem dí materialidad de se nostre vida agraria sa interesat se caixe de pensions sino que també ha pensat i resolt altres aspectes no menus impurtants de se nostre vida social, com son respecte ha ses malaltíes, creant s institut de se done que trebaie, he hon ses vostres dones pagan una petita cuota tenen asegurades ses cuntrariedads, que de vegades esfondren ses families, de malalties, uperacions i inclús parts... 

Comments