Importació de carn de Menorca i establiment del dret “ajuda de carn”

Die XII dictorum mensis et anni, congregats y ajustats dins la sala de la present universitat tots los sobre dits, fonch determinat per aquells, tots conformes, que sia propossat als savis de consellers que ja tots veuen la gran penúria que tenim de carns per no haver-n’i en la present ylla, cossa que tant necessària és per lo mantaniment del cos humà y havent sercat los magnífichs jurats alguna persona qui volgués assegurar y en alguna manera aportar carns per proveir la present ylla an trobat mossèn Bartomeu Colomar, parayre, lo qual se·s offert de anar a Menorca per proveir la present ylla de hu, dos o tres càrrechs de carns, ço és, lanars, bovines y porquines, offerint-se de vèndrer aquelles al preu van en la present ylla ab tal emperò que la present universitat sia obligada de pagar-li dels béns seus sens haver de cobrar-se rres d’ell los nòlits de dita carn, y axí se propossà als savis de consellers si·ls aparexerà fer-ho de la manera que ho demana dit Colomar o de altre manera que millor los apareguerà a ffi y affecte que la present ylla sia proveÿda de cans ab la millor comoditat que a tots aparexerà.

 

Fonch determinat per tots los sobre dits que serà propossat si aparexerà als savis de consellers que vista la tanta penúria que tenim de carns com dessús és dit y ningú vol proveir per carns attès que per totes les parts qui·ns stan veÿnes n’i a alguna falta, que per ço se fassa y de nou instituixca un dret que·s diga ajuda de carn y sia aquest que per cada liura de moltó ara sia cuyut o tornegat o femella paguen los qui compraran la carn un dobler més per lliura de com huy se ven y lo mateix de la vedella que·s vendrà a preu del moltó y del bou, vaques, crestat, cabres y porquí se pach un diner per lliura y los carnisers tendran y servaran lo mateix orde que  tenien y servaven en l[o cizar de la carn], ço és, del qual nou impòsit no tan solament se seguirà que tendrem abundància de carn però encarà redundarà bon orde en la carneseria perque·s tendrà compte de tot lo bestiar que·s matarà y pessarà y vendrà entre los abitants, y lo dit comprador de dit dret pagarà lo preu de aquell per terces de tres en tres messos conforme los altres drets y dites terces pagarà al magnífich bosser y depossitari de la present universitat en partides de qual entren tots los dinés de la present universitat, lo qual bosser y depossitari sia obligat exigir lo proceÿt de dit dret y dels dinés que li entraràn en poder rebrà dos diners per lliura com reb dels altres dinés, y dit bosser y depossitari no pusca difinir sens que no haia cobrats los dinés de dit dret y aquell destribuÿts per pòlisses de dits magnífichs jurats tantum faedores per dit efecte de ajuda de carns o depossats dins la caxa de la secrestia hon se depossen los dinés de la sal.

Comments