Greuges dels eclesiàstics contra el governador

En 2 de Agost de 1660, ajuntats y congregats dins la llibreria de la Rt. Comunitat de Iviça lo Ille. Sr. Dor. y Canonge Pere Rosselló, pe., Oficial, Vicari y Visitador Gral., ab la major part del reverent Clero, fonch proposat per lo Dor. Franco. Orvay, Procurador major de dita Commt., que atès y considerat que en 27 de Juliol 1660 lo Governador Don Jacinto Ferrán de ma poderosa ab gran violencia desterrà al dit molt Rt. Sr. Official y Vicari Gral. ab sos ministres en la Isla de Formentera y Malvins, sens permetre que se li donàs sustento algun de menjar ni beurer, y que per altre part lo dit Gor. està fent cada dia molts agravis als Eclesiàstichs impedintlos las embarcacions y fentlos pagar llisènsias molt exesivas y usurpanse la Jurisdicciò eclesiàsticha, per ço convenia que la Rt. Comt. nomenàs un sacerdot a disposició de dit Sr. V. G. pera que vaja a Tarragona y Madrid a portar los despachs que li seran encomenats y solicitar de aquells acta aportant solució dells. Per lo que la dita Rt. Cmt. ho ha tingut per bé y la major part concordaren en que dit señor V. G. puga enviar un sacerdot señalantli per sos treballs y gastos sis sents reals de plata y la presencia de la Iglesia, y sempre y quant lo Illm. y Rm. Sor. Arcabisbe no li aparagués que dit Rt. pas a Madrid, ab tal cas la dita reverent Comt. li done la mitat, que son 300 Rs., y sempre y quant porte la resolució de lo que se li serà encomenat se li dona sent escuts, y axí mateix fonch resolt per dita Rt. Comt. que es puga pendra per lo diner que serà menester per buscar la plata de los residuos que deuen los precuradors de per cassos, y mentras sestiran a cobrar de dits procuradors se tregan y valgan del diner que al present se troba en la caixa dels deposits, per lo que dit Sr. Offl. y V. G. decretà y vé bé en tot lo sobre dit. Y fonch determinat per dita Rt. Cmt. de asegurar lo Rt. que anirà per dit afecte, anada y vinguda, de cativeri qualsevol sia, y la seguretat se pagarà a mes dels sis sent reals y presència. Per memória ad laudem Dei. Amén. Jesús.

Comments