Feines dels ferrers per a la fàbrica de l’església de Sant Josep

Als 15 de Setembre, anys 1732.― Llista de la feina que presenta las pesas de ferro que durant la fabrica de la Yglesia fins vuy dia ha traballat y entregat mestre Antoni Marí de Joan Vinya en presencia dels actuals obrers:

            quatre corretges y quatre galfons en las portas principals

quatre frontizas y dos baldes

una tancadura claus y punitxas

dos corretges en la porta de la escala, dos galfons y claus

punitxas per la porta de pasar a la casa de la obra

dos frontizas y claus de la porta del rebost

quatre corretges y galfons claus y forrayat de la porta del fossar

claus pany y forrayat de la porta de la paysa

pany clau y punitxas del nicho de la Mare de Deu

frontizas y punitxas de las finestras del front y costal de la Yglesia.

Fins vuy dia dit mestre confesa haver rebut 111 lliuras y 8 sous y es dona plenament satisfet y pagat renunciant tots sos drets a favor del Gloriós Sant Joseph y acció de gracias per lo notable favor que evidentment coneix que experimenta la sua casa de la Divina Misericordia.― Dr. Antoni Joan, Prevere y Retor.

Comments