Examen d’apotecari

Die secundo Martii anno a natt. Dmi. M. D. C. C. X. ― In Dei nomine etc. ― Constituïts en la Sala de la Magnífica Universidad de Iviza: Los Magnífichs Jordi Llobet, Jurat en Cap; Antoni Llaneras, Jurat segon de mà major; Juan Magraner, Jurat tercer de mà mitjana; los Doctors en Medicina, Juan Company, Juan Llorens y Jusep Venrrell, y los Mestres en la facultad de Apotecari, Francisco Ferrer, Antoni Carreras y Juan Moranta, a hon per a semblans se solen y acostumen ajuntar y congregar, afi y effecte de examinar y aprovar a Francisco Planells de dita facultad de Apotecari, per a conferir-li lo Magisteri, fonch propost per lo Magnífich Jurat en cap als dits Doctors y Apotecaris que lo examinaren, y haven-se posat lo dit Planells en lo puesto acostumat, tenint damunt la Taula la Farmacopola de València, fonch interrogat per dit Ferrer que explicara la recepta del Ingüent Diacatalion, y buscada en dita Farmacopola la buscà, y explicant-la, lo dit Ferrer li demanà que traguera la quinta part de dita recepta, perquè en dita Farmacopola estaven les confeccions, extractes, Polvos, Ingüents y demés en gran cantitat y ésser presís per a la oficina partir dites receptes en parts, y més en este Isla, a hon se gastaven poques Medecines, a lo que respongué lo dit Planells que no ho sabia, perquè lo seu Mestre no lo y havía amostrat, y alçanse dit Moranta digué que era veritat, no lo havia posat a tal, però que en la Theòrica estava bo; y los dits Doctors en Medicina demenaren a dits Apotecaris si lo havien examinat, y responent dit Antoni Carreras que ell lo havia examinat en la theòrica y que lo trobava àbil, digueren dits Doctors en Medicina a dits Magnífichs Jurats que bé li podien conferir lo Magisteri de Apotecari ab tal que hagués de estar un any en casa de Mestre, aquell que dit Planells voldria, per a conferir en lo magisteri de dita Facultad de Apotecari, ab lo dit pacte, contador lo any del dia de huy en havant; y lo dit Planells elegí estar en casa de dit Moranta, que era a hon havia estat per a dependre dita Facultad. De totes les quals coses em requeriren a mi, lo Secretari de la Sala infrascrit, ne rebera aute públic, lo cual fonch rebut en la Sala de la Magnífica Universitat de Iviza los sobredits dia mes y any.

Comments