Encant dels béns mobles del Reverend mossèn Bernat Tur, prevere

            Die 6 mensis aprilis anno a Nativitate Domini 1700.

            Encant del bens mobles que foren del quondam Reverent mossen Bernat Tur prevere el qual se fa a instancia del Doctor Christofol Puchalt prevere en nom de procurador ad lites en ausencia del Reverent Ignacio Riambau prevere a pagar de contant ab velló.

            Primo foren lliurades tres cadiretes verdes de palma, preu 15 lliures.

            Fonch lliurat un tinter y arenera de bronze, 12 lliures.

            Item quatre coxineres tres grans y una chiqueta, 8 lls.

            Un cobertor de cordellat vermell, 49 lls.

            Una flasada blanca usada, 15 lls.

            Una capa y justacor[1] de xamellot negre usat, 80 lls.

            Un matalaf de botana daurada nova, dos coxins grans y un petit, 80 lls.

            Una flasquera ab sis flascos, 25 lls.

            Dos candeleros de llautó, 12 lls.

            Es prorroga per la tarde.

            Dicto die fonch lliurat un manteu y sotana de scot fluix al magnifich Marc Ferrer, 35 lls.

            Dos llensols de groguet, 40 lls. y un sou.

            Tres camises novas las dos de drap genovès y la altra de groguet, tres calsons dos nous, uns de drap genovès y los altres de groguet y los altres vells, 50 ll.

            Tres camises noves dos de groguet y una de drap genovès, tres calsons dos de groguet nou y un vell, 50 lls.

            Una llumenera ab sinch mechons de llautó, 64 lls.

            Sis tavallons sinch nous y un vell, 13 lls.

            Una paella mitjansera vella y unes grilles grans bones, 20 lls.

            Tres coxineres grans de tela batista, 17 lls.

            Una muleta roja morro de bou, 400 lls.

            Sis cadires de repòs negres usades, 71 lls. y 5 sous.

            Una caixa de poll gran ab pañ y clau, 40 lls.

            Un parell de sabates noves ab vetes, 10 lls.

            Un pantinador de cambray guarnit de randa nou, 38 lls.

            Un mocador de drap genovès, 7 lls.

            Tres mocadors un de cambray y dos de drap, 8 lls.

            Dos mocadors de tela batista y una coxinereta, 5 lls.

            Quatre balonetes de capellà, 3 lls.

            Una llumenera de tres mechons de llautó, 35 lls. y 16 sous.

            Per ser hora tarda es prorroga per altre dia...

            Die 14 dictorum... continuant dit encant.

            Foren lliurades unes tovalles de Gineste usades, 16 lls.

            Un peset de pesar dobles, 11 lls.

            Un brazer de Aram y dos peus de ferro, ? lls.

            Un traspontí vell i coxí, 60 lls. y dos sous.

            Un giponet de cotó sense manegas, 2 lls. y deu sous.

            Es prorroga per la tarde.

            Dito die.

            Una catifa de mitjana sort, 15 lls.

            Dos quadros mitjansers usats en cada un una imatge de Nostra Senyora, 21 lls.

            Un llansol de drap genovès nou, 30 lls.

            Un llansol de drap de casa usat, 16 lls.

            Un Bofet y arquimesa usat, 60 lls.

            Una taula de pi ver de uns vint palms de llarch y tres de ample, 12 lls. y 4 sous.

            Per ser hora tarda es prorroga per altre dia.

            Die 17 dictorum mensis et anni, continuant dit encant.

            Foren lliurades unas tovalles de uns dotze palms de llargaria usades, 15 lls. y quinze sous.

            Quatre parells de calses de fil velles y dos barretines de cotó, 7 lls. y 19 sous.

            Tres tovalles de exugar mans de drap de Iviza, 6 lls.

            Quatre tovallons dos bons y dos usats, 4 lls. y 19 sous.

            Un llansol de drap de Iviza usat, 7 lls. y 19 sous.

            Un llansol de drap de Iviza usat, 11 lls. y 3 sous.

            Un llansol de drap genovès nou, 29 lls. y 19 sous.

            Es prorroga per la tarde.

            Dicto die.

            Un capell nou negre, 13 lls. y 5 sous.

            Un capell vell, 4 lls. y 11 sous.

            Un tinter de faltriguera, 3 lls. y 11 sous.

            Dos tovalles de taula velles, 5 lls.

            Un llansol de drap de Iviza usat, 12 lls. y 10 sous.

            Dos cadires de palma verdes, 13 lls.

            Un llit de pots y banchs nou, 11 lls. y dos sous.

            Una taula gran vella, 11 lls.

            Unes tres canes de escot fluix negre, 40 lls. y 4 sous.

            Dos moltons vells un blanch y lo altre negre, 27 lls.

            Dos crestats vells que son al Vedrà a casa Joan Serra, 27 lls. y quatre sous.

            Uns estreps de ferro, 7 lls. y un sou.

            Se prorroga per altre dia.

            Die 25 dictorum, continuant dit encant.

            Foren lliurats uns quadrets xiquets vells, 13 lls.

            Sis devantals de llit, un usat y sinch vells, 6 lls.

            Un quadret de dos imatges y un peset de pesar seda, 9 lls.

            Dos camises velles y dos trozos de Riza, 12 lls. y dos sous.

            Un cel de llit y un barrilet de cabuda de mitg quarter, 15 lls.

            Un llibre de paper blanch nou, 15 lls. y sis sous.

            Quatre aufabies tres petites velles y la altra mitjansera, 8 lls. y 3 sous.

            Unes tisoretes ab sa bayna, 1 lliura y cinc sous.

            Un plat gran de Manisses y un flasco de estany, 5 lls.

            Un flasco de estany vell, 5 lls. y un sou.

            Un aro de espart nou, 7 lls. y un sou.

            Se prorroga per la tarde.

            Dicto die.

            Una caixa usada sense clau, 14 lls. y un sou.

            Quatre barcelles y quatre almuts de forment de Iviza, dos barcelles de ordi, 39 lls.

            Es concluí lo dit encant presents per testimonis los Reverents Antoni Bermundi y Vicent Sala preveres habitadors de Iviza.[1] Unim justa cor.

Comments