Encant dels béns de Pere Ramon de Llucià

Encant dels bens que foren de Pere Ramon de Llucià llaurador del lloc des Rubió del qual se fa fiat a Nadal primer vinent dos parts velló y una poliça a instancia de Llucià Ramon de Llucià com a curador testamentari de aquell instituit y acceptat.

Primo fonch lliurat al encant una vaca per doscentes lliures a Joan Ramon de Llucià.

Item una vedella per vuitanta y sinch lliures.

Item un porsell gran per quaranta tres lliures y un sou a Baltazar Hernandez Alguazil real.

Item un porsell petit per sinch lliures y deu sous a Antoni Ramon de Juan Pintat.

Item un llançol de estopa per set lliures a Baltazar Hernandez Alguazil real.

Item una capa de paño obscur usada per setanta lliures y un sou a Andreu Ramon de Llucià.

Item dos guardapits un vermell de friseta y lo altre blanquinos de mitja llana per dos lliures y tres sous, a Jaume Tur de Jaume.

Item un bombet de paño color de pança per divuit lliures y un sou a Vicent Ramon de Llucià.

Item una parada de un selló de burell y un bombet de burell per sinch lliures a Vicent Ramon de Llucià.

Item una altra parada de dos toques la una blanca de estam veya y la altra vermeya usada per deu lliures y un sou a Francesch Riera de Francesch.

Item unes calses de cotó y unes sabates per vint lliures y nou sous a Juan Torres de Lluc Besora.

Item una parada de dos camisas de home usades y tres calsons de lli per vint lliures y deu sous a Baltazar Hernandez Alguazil real.

Item un sombrero negre per sinch lliures y set sous a Sebastià Torres de Sebastià Sires.

Item altre sombrero de home color negre per set lliures y vuit sous a Antoni Planells de Bartomeu.

Item uns calsons de mitja llana negres nous per deu lliures y deu sous a Baltazar Hernandez Alguazil real.

Item una caixa de pi de set pams de llargària sens pañ ni clau per vint y tres lliures y un sou a Andreu Ramon de Toni llaurador de Balansat.

Item altra caixa de pi sens pañ ni clau veya per tres lliures a Andreu Ramon de Llucià.

Item una aufabia de cabuda de tres mesures per set lliures y un sou a Bartomeu Colomar de Pere des Rubió.

Item una altra aufabia de la mateixa cabuda per sis lliures a Andreu Mas.

Item altra aufabia veya y encordada de cabuda de sinch mesures per una lliura y deu sous a Andreu Ramon de Llucià.

Item una parada de dos plats grans, dos petits y dos escudelles y dos cadafos usats, un brocal y dos ollas grans, una nova y altra usada per quatre lliures a la viuda Francina Tur de Joan.

Item tres gerres per trenta tres sous a Antoni Tur de Toni.

Item un jerrer de tener jerres y dos jerres y un poal per quaranta y un sou a la viuda Francina Tur de Toni.

Item una parada de un llibrell una cernidora y un taulell de fer pa per vuit lliures y tres sous a Vicent Tur Nadal.

Item tres canisos per dos lliures y un sou a la dita viuda.

Item una olla de ferro per trenta lliures y un sou a Sebastià Torres de Sebastià Sires.

Item uns ferros de cuinar per nou lliures y tres sous a la dita viuda.

Item una paella de ferro sens manech per set lliures y sinch sous a Andreu Roig de Andreu.

Item una destral per deu lliures a Miquel Vallvert.

Item una aixa de ma petita y una barrina per sinch lliures y dotze sous a Juan Tur de Juan Torre.

Item una reya petita veya per quatre lliures y deu sous a Andreu Mas paraire.

Comments