Encant dels béns de Bartomeu Cardona (Balàfia)

            Dia 13 mayi 1755.- Encant dels bens mobles que vivint possehia Berthomeu Cardona de Berthomeu Figueretas, per lo dia de Pasqua de Ressurrecció primer vinent, a instantia de Josep Guasch de Vicent, en nom y com a curador.

            Y los bens que foren venuts son los seguents:

            Un porch, de contant, per 63 lliures y deu sous a Berthomeu Torres Pujol, alguasil.

            Una porsella, de contant per quinse lliures y un sou a Berthomeu Yern de Jaume Martí de la Font dels Yerns.

            Una truja de contant per 25 lliures y un sou a Maria Cardona de Berthomeu, viuda de Jaume Joan Blai.

(...)

            Dos gorrins de contant, per 17 lliures a Juan Marí de Jaume Maians de Charracó.

            Una axada ampla, per 33 lliures, a Miquel Costa de Lluch de Balafia, fiansa Jaume Costa, son germà.

            Tres cuxins de llaurar, per 16 lliures, a Pere Tur de Berthomeu Boter de Cala Llonga, fiansa Berthomeu Tur de Antoni Boter del mateix lloch.

            Una escopeta per 103 lliures, a Antoni Ferrer de Antoni Blanch, fiansa Juan Clapés de Juan Pere, Sant Ofici.

            Cinch cases de beias de contant, per 71 lliures, a Berthomeu Guasch de Juan Canavall.

            Sis ovelles, per 82 lliures, a Andreu Colomar de Pere Cap de Puig.

            Una ruca ab cent lliures de contant, per 310 lliures, a Jaume Cardona de Juan, fiansa Vicent Guasch de Pere Muson, son de Balafia.

            Una somera veia, per 128 lliures, a Francesch Ferrer de Antoni Blanch, fiansa Juan Guasch de Pere de Perella.

(...)

            Un matcho de uns set anys ab 200 lliures de contant, per 800 lliures, al dit Berthomeu Marí de Antoni Portell fiansa Juan Torres de Vicent March, son de la Britja.

            Una caldera ab la mitat de contant per 71 lliures, a Antoni Tur de Antoni Pujol, fiansa de Pere Marí Casetas.

            Un cosi de contant per 15 lliures y quinse sous, a Juan Ferrer de Pere Sort.

            Una destral per 23 lliures y 3 sous a Juan Forqueta, maser, fiansa  Antoni Tur Nadal.

(...)

            Setse rams de estopa, per 39 lliures, a Nicolau Tur Lluquinó, fiansa Andreu Maians de Guillem del Pla de Vila.

            Una mitja quartera per 48 lliures y 10 sous, al dit Antoni Guasch Muson, fiansa Pere Palau, ferrer.

            Una quarterola vinatera, per 22 lliures a Andreu Roig de Jaume Casetas de Aubarqueta, fiansa Pere Marí de Antoni Casetas.

            Dotse cabras, per 100 lliures, a Antoni Roig de Juan del Pou, fiansa lo dit Andreu Casetas.

(...)

            Quatre crastats, per 75 lliures, a Mariano Seresio, procurador.

            Vuit ovelles, per 100 lliures, a Vicent Guasch de Pere Moson, fiansa Berthomeu Marí Purtell.

            Una mula ab 200 lliures de contant, per 900 sinquanta lliures, a Juan Torres de Vicent March de Benimor, fiansa lo dit Berthomeu de Antoni Portell de la Britja.

            Una jupa de paño, per 27 lliures y 10 sous, a Antoni Marí de Jaume Savinà.

            Tres camias y tres calsons de lli, per 40 lliures, a Jaume Juan de Pere Atsaró, fiansa Jaume Ferrer de Jaume de Canavall.

(...)

            Tres sarrias, un oró y un aré, per 19 lliures, a Antoni Guasch de Antoni, fiansa lo dit Vicent Guasch de Pere Moson, tots de Balafia.

            Un cubell, per 62 lliures y 10 sous, al dit Antoni Marí Savinà, fiansa lo dit Jaume Ferrer de Jaume de Canavall.

(...)

            Un llansol, dos camisas y dos calsons de lli, per 74 lliures y 10 sous, a Pere Guasch de Pere del Campàs, fiansa Juan Colomar de Berthomeu Aljub.

(...)

            Un morté de pedra mabra, per 20 lliures y 4 sous, a Juan Torres de Lluquí, de cas Vidals, fiansa Joseph Torres de Lluquí.

            Una esquella, per 12 lliures y 10 sous, a Berthomeu Riera de Pere Pou del Pla de Vila, fiansa lo dit Vicent Guasch de Pere Moson.

            Dos taulas de poll, per 21 lliures y 14 sous, a Juan Colomar de Juan Canadella, fiansa Vicent Ferrer de Balafia.

            Un llibrell de pastar, per 10 lliures y 6 sous, a la dita Maria Cardona viuda.

(...)

            Una marfaga, una tovaiola, uns guarda pits y un panaret, per 16 lliures y 10 sous, al corredor.

            Una toca de estam, una tovaia, un tovaio, un davant de llit y un davantal de escot, per 20 lliures y 10 sous, a Juan Torres de Juan de sa Picasa, fiansa Joseph Roig de Juan Vidal.

            Tres ofabias, per 16 lliures y 4 sous, a la dita Maria Cardona, viuda.

            Una reia, un axanque, quatra faus y unas carraifadas, per 13 lliures, a Antoni Clapes de Antoni Poll, fiansa Juan Clapes del Sant Ofici, son de Cala Llonga.

(...)

            Dos quartés de xuia, per 18 lliures y 5 sous, a Pere Guasch de Pere des Campàs, fiansa Antoni Guasch de sa Rota.

(...)

            Una empolla negra, una carabasa y un flasco, per 2 lliures y 11 sous, a Pau Bernat currador.

            Una paella de ferro, per 12 lliures, a Maria Cardona, filla de Bernat Cardona.

(...)

            Una trasculadora y un embut de veremar, per 14 lliures, al dit Juan Cardona Jordi, fiansa lo dit Juan Prats.

            Una mantallina de vaeta, per 17 lliures, a la dita Maria Cardona, viuda.    

            Dos chadas estretas y quatre sistellons, per 10 lliures y 2 sous, al dit Anthoni Marí del Savinà.

            Un plat y un got de cristai, per 6 lliures y un sou, a Jaume Juan de Pere Atsaró.

            Una pantinadora de cambrai ab randa, un davantalet de cambrai, dos cambuixos prims, un mucador, ab un paneret, per 37 lliures, a la dita Magdalena Colomar, viuda.

            Un caixó de poll, per 15 lliures y 5 sous, a Anthoni Ferrer de Anthoni.

            Y se ha concluit lo encant. Testes Juan Torres Forca y Anthoni Tur Nadal, alguasils, de dita Ylla vesins.  

Comments