Elecció de jurats per insaculació

En nom de nostre senyor Déu y de la gloriosa verge Maria, mare sua y advocada nostre y del gloriós príncep archàngel sant Miquel y de tota la cort celestial.

Lo primer die del mes de juny de l’any de la nativitat de nostre Senyor mil cinch-cents cinquanta y cinch, dins la casa del consell de la present universitat en la qual és acostumat celebrar lo consell y fer las extractions del nou regiment, essent congregats lo molt magnífich señor Pedro Ezquerra, portant veus de general governador, y exercint lo offici de vaguer per lo reverendíssimo señor archebisbe de Tarragona y lo offici de bal·le per lo reverendíssimo señor bisbe Codina y ardiacha de Sant Fructuós en la dita present illa lo reverent mossèn Luís de Vigo, procurador del dit reverendíssimo señor archebisbe, jurats y tot lo consell general y special lo qual acostuma entrevenir en semblants consells y extractions del regiment y officials de la present universitat faedors. Uberta la caxa del regiment e officials de la universitat, en la qual los sachs o bossas de tots los officials de dita universitat estan recòndits y estoiats, tancada ab quatre claus; fonc pres y liurat en mà del dit molt magnífic señor governador lo sach intitulat “sach de jurats de mà maior” y aquell ubert y ben remenat per dit señor governador fonc tret un redolí per un minyó menor de set anys y aquell ubert fonc trobat dins esser tencat o inclòs un tros de pregamí en lo qual estava scrit lo nom de mossèn Bernadí Joan de Toni, lo qual com fos anomenat ab alta veu y no li fo feta contradictió de no poder regir, fonc admès en jurat de mà major per tot l’any venidor.

Lo jurat de mà major: mossèn Bernadí Joan de Toni, lo qual jura y presta sagrament y homenage conforme als capítols dels juratoris lo dit die primer de juny, presents per testimonis mossèn Andreu Franco, Joanot Costa de Jaume y moltas altres personas.

 

E tret lo dit jurat de mà major y tornat lo dit redolí dins lo dit sach y aquell tornat dins la dita caxa fonc pres lo sach dels jurats de mà mitjana y liurat en mans del dit molt magnífic señor governador y ubert dit sach y ben remenat, fonc tret per lo dit minyó un redolí de cera lo qual ubert se trobà dins aquell scrit en un pregamí lo nom de mossèn Francesc Torres de Toni Vicent, lo qual no fonc admès perquè tenia plet ab la universitat y axí tornat lo dit redolí dins lo dit sach, fonc ab la matexa forma altre redolí en lo qual fonc atrobat scrit lo nom de mossèn Luís Riembau, lo qual no tenint impediment algú fonc admès al dit offici.

Jurat de mà mitjana: mossèn Luís Riembau, lo qual jurà y prestà sagrament y homenage conforme als capítols dels dits juratoris.

 

E tret lo dit jurat de mà mitjana y tornat lo dit redolí de cera dins lo dit sach y aquell clos y sagellat y tornat dins la dita caxa, fonc tret de aquella altre sach intitulat “de jurats de mà de fora”, lo qual fonc donat en mans del dit molt magnífic señor governador y bé remenat fonc tret de aquell per lo dit minyó un redolí de cera, lo qual ubert se trobà dins aquell scrit en un pregamí lo nom de mossèn Bartomeu Tur “Làtzer”, lo qual per no tenir impediment algú fonc admès al dit offici.

Jurat de mà de fora: mossèn Bartomeu Tur “Làtzer”, lo qual jurà y prestà sagrament y homenage conforme als dits capítols de juratoris.

Comments