El Governador pren dos joves fugits de la presó

Diu que lo dia que Fransesch Serra y Anthoni Farrer estaven retrets a la Iglesia vehé ell testimoni dins la dita Iglesia molts soldats armats amb arcabussos y metxes enseses, y mes avant veé que lo molt Rnt. senyor Vicari y lo Loctinent de Governador ab sos notaris tan solament pacíficament y per sos termens se fayen protest lo hu al altre, als quals se reffer; e aprés veé com lo dit Sor. Loctínent ab alguns soldats sen pujá alt en lo campanar de dite Iglesia ab propósit de pendre dit Serra y Farrer, los quals estaven retrets a una cambreta y tancats, y sentí ell dit testimoni que pegaven colps a la dita porta, y essent avisat lo dit senyor Vicari sen pujá alt juntament ab ell testimoni y essent alt sentí ell testimoni com lo dit senyor Vicari protestava de nou de les inmunitats de la Iglesia y exhortá als retrets no fessen armes ni resistencia alguna perque convenía, y fehent dits protests vehé ell testimoni que per dít Loctinent fonch fet manament a mossen Miquel Joan, Notari de la cort eclesiástica, que a pena de sinch sent ducats sen pujás al castell, e aprés durant dits protests va veure com lo dit Loctinent posá les mans sobre dit senyor Vicari dient: teniu al Rey; e a cap de poch veé ell testimoni com lo senyor Vicari sen abaxá y lo Loctinent sen aportá los retrets per força.

Comments