Deute a la universitat d’Eivissa

Ihesus

Compte dels formanters Berenguer Torres e Berenguer Iohan.

Yo Berenguer Toras e Berenguer Johan, abitadós de Yvisa, formentés l’any persent de la honiversitat de Yvisa, confessam en veritat, regonayam deura a vosaltros, magnífichs mosèn Pera Belansat, Johan Ladó, Endreu Sala, jurat l’any persent de la honiversitat de l’any persent, vuit-sentas vuytanta-huna liura, sis sous, V dinés per mil tranta-sis quorteras, sinch barcelles, hun almut forment net, lo qual compra lo sènyer Francesc Tur del magnífich Alfonso [Roys], tresorer del sènyer[1] rey[2] per la huniversitat, lo qual forment nosaltros avem donat al abitants a tot nòstron càrach ha rahó de honsa dinés, que nosaltros avem aver[3] dels abitants per quartera, evem-los donar almut per quartera axí com avem rabut e lo qual forment avem a donar als abitant a pagar per tot lo mes de fabrer primer vinent e pesat lo dit mes nosaltros som tenguts de [xecorar-ho] e donar-los a la huniversitat ho alà hon los serà manat. E per qua és veritat fas lo present albarà per mi e per mon companyó y de Berenguer Toras e Berenguer Johan, ascrit a tras de noembra MDI, dich DCCCCLXXXI lliures, VI sous, V. DCCCLXXXI lliures, VI sous, V.

 

Yo Berenguer Toras e Berenguer Johan, formentés l’any present de la honiversitat de Yvisa, confesam a deura a vosaltres sobra dits magnífichs jurats l’any present de dita honiversitat, quatra-sentes liuras, quatorsa sous, sis dinés, dich CCCCXXX lliures, XIIII sous, VI, per sinch-sentas noranta quarteras, IIII barcelles, II almuts que [avenirà vendas] de forment nat que compràs de Johan Batista de Nagro, marcader, los quals aven a vendra ha raó de XIIII sous, VII quartera, dich ha raó de quatorsa sous, set dinés quartera, franchs, la honiversitat de formentatga

e ab lo formentatga ve a quinse sous e sis dinés la quartera e avem donat almut per quartera com fos [...] sis-centas set quarteres e V almuts, los quals dinés avem a pagar segons tanor de l’alberà e per la veritat fas lo present alberà de mà de mi Berenguer Toras a XX de noembra, any MDI. CCCCXXX lliures, XIIII sous, VI.[1] segueix ratllat treso

[2] segueix ratllat s

[3] segueix ratllat per [honsa de]

Comments