Determinacions d’un consell especial d’Eivissa

(...)

            Diumenga ha XVI de ganer tingem consel aspasial.

            Los jurats:

            Quart jurat Pere Astrany; Berenguer Belver; mestra Anthoni; Franse[s]ch rog; Micholau Borasà; Gaspar Pug; Jacme Vileta; Pere Ribas, per el, Bernat Sunyer; Pere Palau; Andreu Sala.

            Lo dia matex fon determanat per tot lo consel aspasial, que an Berenguer Belver vàna lo ordi que gaquí lo patró de la nau qui diuen n’Alboequés vàna ha XII sous la quartera e que lo dit Berenguer Belver tinga los dinés per haquels de qui seran, he asò às la volentat del consel.

            Lo dit dia fon determanat per la més part del consel aspasial que fesem huna ascriptura ha tots los sanyós de nou ab crida feta per tota la vila, que de qui avant sia ha càrech dels sanyós si no[1] fan justícia hacusant-los las penes sagons són contangudas an la provasiyó que a haportada mestra Anthoni.

(...)[1] corregim sinó per si no.

Comments