Determinacions del Consell sobre deutes i problemes relacionats amb la sal

Huy diumenge que contam lo primer de febrer any MDLXVIII congregats y ajustat[s] dins la sala de la present universitat los magnífics mossèn Nicolau de Quint, donzell, mossèn Vicent Andreu, mossèn Perot Torres "Vidal", jurats de la present universitat de Yviça, lo magnífic mossèn Toni Joan de Bernat, quart jurat, lo discret mossèn Miquel Arabí, notari y síndich, y yo Miquel Joan, notari y scrivà de dita universitat, en e sobre trectar y veure la partida y quantitat que se aurà de fer de partió de forments per a pagar alguna part dels dinés que devem al senyor Antoni Spínola de Jènova y attès que dit forment se pert fonc per ço determinat que·s fassa partió de sinc-centes quarteres de forment del forment que tramaté mossèn Gaspar Lobet y com a síndich de la present universitat, lo qual forment han de vèndrer franco com el botiguer de la present universitat y entès emperò que·s fassa lo compte del forment que ha portat mossèn Jordi Lobet, menor, com a síndich de la present universitat y fet lo compte per donar-sa la partió al preu que tot lo forment ixirà, acomulat hu ab altre, y si per cas fent lo compte se trobàs en lo forment axí de mossèn Gaspar Lobet com de mossèn Jordi Lobet alguna quantitat que la universitat vaja enderrera per dits forments, que dita quantitat sia acomulada y aplicada en dit preu de forments perquè dita universitat puga pagar al qui deurà.

 

Dits die e any fonch determinat per tots los sobre dits que si aparexerà als savis de consellers que com en lo stany pròxime passat sia determinat que no·s donàs sort sinó a qui la volgués treura y com molts an dada sort y no la an treta que per ço, a coneguda dels magnífics jurats se deguen elegir tres prohomes de les Salines los quals deguen ab jurament declarar les sorts que·s podien traure y les que podrien traure y no·s seran tretes que deguen pagar astes de bossa si aparexerà a dits savis de consellers y que no haia asta sinó qui pagà talls y compartiments.

 

Dits dia e any fonch determinat per tots los sobre dits que com se entenga en redificar y fer de nou la torre del carregador la qual tant importa per conservació y guarda axí del barcaràs com de totes les persones que van cascun dia al carregador que per ço sia propossat als savis de consellers que·s fassa lo compte per los senyors racionals que·s vega quins dinés deuen los guardians de la sal y sien aplicats en dita obra y exigits y sobrats dits dinés si aparexerà als savis de consellers que·s fassa tall v compartiment entre los poblats de la present ylla axí de mules com de peons de la quantitat y suma y aparexerà als magnífics jurats puixs lo fer de dita torre és bé universal y general de tota la ylla per ésser lo carregador de la sal un loch molt perillós y passa gran perill y arrisch un dia de ésser pres de moros, lo que si tenim la torre condreta y com ha d'estar serà re[...]lat y obviat dit perill.

 

Dits dia e any fonch determinat que conforme la ordinació attès que mossèn Francesc Roselló, scrivà de la sal, és mort, que sia tret scrivà de sal y que si aparexerà als savis de consellers que attès que mossèn Joan Tur, qui regix huy lo offici d'escrivà rebi los dinés del càrrech de la nau veneciana que huy està en lo port de la present vila, que per ço no obstan se trega scrivà nou que aquell haia de [definir] dit carregament puixs l'a comensat per no donar compte dos hòmans de un carregament de una nau.

Comments