Determinació sobre la venda de pells

2v

 

Que tosttemps que mestre Bernat Balensat, sabater, y los altres sabatés de qui·s diu han comprades moltes pells y les trauen de la present ylla juraran que totes aquelles pells les trauen per adobar fora la ylla per tornar aquelles y a despendre-les en llur botiga que aquells dits sabatés no sien forsats de les dites pells per aquells comprades fer-en part a altres sabatés, emperò no podent-ho jurar axí en deguen fer part als sabatés qui·n volen comprar, emperò en aquest privilegi no s’i entenguen los qui no són sabatés y tenen pells comprades per llur ganància, los quals deguen vendre pells als dits sabatés o aseunador per aquell preu que·ls ha costat.

(vint vots)

 

Comments