Determinació sobre deutes a la Universitat i altres

Ihesus

Lo dia matex [Dijous Sant] fonch determanat per lo consel genaral e aspasial, tots concordants, que sia ramès al consel secret[1] [...] los del consel ganaral qui seran en la Vila e altres bons homes e que puscan asegurar formens o farines e cualsevulen vituales esmarsar [...] alà hon ben vist los serà ariscar dinés ho fer armades per prenda colsevullen vituales an tota aquela milor forma ni manera los sarà vist fasador an profit de la comunitat segons és acostumat en Ivisa i non ostant que non aga compliment del consel ganaral enperò usant en aquesta part de la porvesió reial obtanguda per en Bernat Ramon.

Lo dit dia fon determanat per la més part del consel genaral especial que sien donats per comtadós del clavaraga del sènyer en Johan Farer, clavari de l'any pasat, so és los honrats an Jordi Andreu he Johan Tur e Jacme Guillem.

Lo dia matex fon determanat per tot lo consel ganaral e aspasial, la més part concordants, que li sien donats comtadós en Pera Vila, obrer, però que no puxen declarar lo comta fins a tant no sia conagut per tres mestres ab jurament si la obra que a feta serà ben feta o no.

Lo dit dia fon determanat per lo consel la més part concordant, que tots aquels qui deuen per algús drets de [temps][2] pasat a la Honiversitat algunas cantitats, eseptat dels drets de l'any pus prop pasat, agen e degen avar pagat tot lo que deuran de si a per tot lo mes de juny primer vinent, e aquels que deuen de l'any pasat sien comportats per tot lo present any e no pus, enperò, que tots tems los puxa executar lo monader e si alguns qui deuran per drets e no auran pagat dins lo dits que pasats los dits tems si seran persones que tengen senyals sobra la tera, lavós, de continent los sia feta creu en los sensals per consemblant cantitat que s’atrobaran deutós e si no tendran sensals sobra la tera que sien de continent axacutats per aquel haurà a fer.[1] al ms. caquet.

[2] al ms. de pents.

Comments