Despeses diverses

Ítem, anaran los albatriadós a l’astany per regonèxer los trastaladós que eran rabblerts e tramatí’ls una aspadla de moltó qui costà III sous, VII diners.

Ítem, los comprí vin calabrés qui costà IIII sous.

Ítem, los comprí pa que·ls tramatí, II sous, VI diners.

Ítem logí una asa e un fadrí que·ls aportà a casa d’en Juhan Toras ha on sa dinaran, II sous, VI diners.

Ítem, manaran los gurats e los albatriadós que yo fes ascurar los trastaladós que en Berenguer Belver era malaut e no u podia fer e daspangí en conpanya que y logí dos dias que y guracaran en V hòmans tots dias a raó da III sous per cascú, I lliura, X sous.

Ítem, hi met en conta per dos jornals meus que y astigí sobra la gent a raó da III sous tot dias axí com às acustumat, VI sous.

Ítem, doní a nan Fransoy sag que anà IIII vagadas a sitar n’Antoni Juhan que rabès lo forment que no·l volia rebra, I sou IIII diners.

Ítem, doní al manyà per adobar lo pany e la clau de la portella d’en Micolau Farer, IIII sous.

Ítem, fiu agranar lo dimercras de Corpro Crist los lochs acustumats per la porfasó e costà da granar e per gonchs e per dar a beura a n’a<l>quels qui sonavan davant lo<s> cos da Déu. [...].

Ítem, fiu dasar fems e pedra e brosa que astava a la porta de la Vila, costà [...]

Suma III lliures, III sous, V diners.

 

Ítem, comprí del senyor en Pere Marí tres hocas per córar lo dia de sen Juhan los hòmans a caval e a peu, costaran XVIIII sous, VI diners.

Ítem, comprí un parel de pols per córar los fadrins, qui costaran IIII sous.

Ítem, doní a tres catius qui aportaran tres lansas e las goas a la Colomina, III sous.

Ítem, doní a dos catius qui aportaran los banchs a la sala per tanir consel ganaral per l’Astany e lo banch eran a la pobordria, I sou.

Ítem, doní a un catiu qui aportà una gera d’aygo a la sala que la gent avia set, II diners.

Ítem, doní a nan Juhan Cortès que anà en los gurats per Vila per sarquar gent que·ls falia.

Ítem, conprí C aguts que tramatí al Caragador per reclavar las quartas que lo gordià me tramaté a dir, IIII sous, VI diners.

Ítem, doní a nan Berenguer Bonet per lo seu catiu e per una bístia que ascuraran la clavagera devant en Fransoy Fluxà, IIII sous.

Ítem, doní a nan Juhan sadmaner qui li ajudà a ascurar la dita clavagera, II sous, VI diners.

Ítem, a nan Juhan sadmaner per traura las talayas de Paralta, IIII sous.

Ítem, doní al fi del baxador per traura las talayas de Corona, IIII sous.

Suma II lliures, VII sous, IIII diners.

Comments