Denúncia per maltracte i amistançament

Die 9 agost 1702

 

Francesch Marí de Antoni del quartó de Sta. Eulària, habitador de Yvisa, de edat de uns 60 añys poch més o meñs, el qual jura etc. en mà y poder del Molt Magnífich Senyor Assessor ordinari y promete denunciar a la Règia Cort tota veritat.

Et dixit:

Lo que yo denuncio a la Règia Cort és que per quant Francesch Juan de Francesch Blay, mon gendre, que actualment està cassat en ma filla Antonina Marina de Francesch, està amistansat ab Ysabet Sellarasa y a colpegat per este efecte una y moltes vegades a dita ma filla, amanasant-la de matar-la a puñalades y fer-la mengar als cans sempre que parlàs ab mi, dit testimoni, ni ab sa mare. Y havent-me dit dita ma filla que sempre que la trobasen morta que li regonegués son cos per veure si seria de mort violent que li hauria dat dit son marit; per lo qual efecte, mogut de l’amor paternal que tinch envés dita ma filla y desitgós de cuitar-la de semblant dañy, em som vist presisat a fer instància y part formada, com actualment la fas, contra dits Juan y Sallarasa perque sigan ab tot rigor de justícia castigats. Y en prova de lo referit administra per testimonis a Pere Torres Margalit y Cathalina Costa, y Catalina Marí de Francesch. Y asò és lo que denuncio y relate en veritat per lo jurament que tinch prestat, demanant se·m sia fet y administrat tot bon cumpliment de justícia etc.

Fuit sibi lectum et perseveravit et quia necit scribere fecit crucem

Reverent Hervás notari et escrivà presente Magnifico Assessore

 

(...)

 

Dicto die [9 agost 1702]

 

Pere Torres de Antoni Margalit del quartó de Sta. Eulària y lloch de Labritja, de edad de 60 añys poch més o meñys, testimoni sitat a instància de Francesch Marí de Antoni, el qual jura a nostre Señor Déu Jesuchrist y als seus quatre Evangelis en mà y poder vist supra y promete dir veritat de lo que sabrà y serà preguntat etc.

Interrogatus etc. et dixit:

Lo que yo sé sobre lo que som estat preguntat, que com a vesí que som estat de la vilda Isabet Sellerasa, que: diferents vegades he vist en sa cassa a Francesch Juan de Francesch Blay per estar en sa cassa tot lo temps de batre, y haver-los vist anar ressant diferents vegades anant al pou de Vinamor, com també lo he vist amagar-se diferents vegades en un mitjà de bosch que·y ha prop de la cassa de dita Sallarasa; de les quals accions he judicat que dita Sallarasa y Juan tenien correspondència y així o he ohit dir a Vicent March de Antoni y Antonina Tara de Cabriel, sa muller, y Llorens Torres de Juan y sa muller Antonina Marina de Pere, sens que yo asertinament sàpia ni puga dir que aixen fet mal algun ni que dit Juan haixa conegut calnalment a dita vilda Sallarasa. Y en quant aver colpegat dit Juan a sa muller Antonina Marina, no·n sé altra cosa més que haver ohit dir a son pare, mare y germà de dita  Marina y altres persones, els quals deien que la maltractava per estar amistansat ab dita Sallarasa. Y asò és lo que diu en veritat per lo jurament que té prestat sens que sàpia altra cosa.

Fuit sibi lectum et perseveravit et quia necit scribere fecit crucem

Reverent Hervás notari et escrivà presente Magnífico Assessore.

Comments