Construcció d’un forn de calç per a adobar la calçada vella

Huy dilluns que comptam XVIII del mes de abril de 1569, congregats y ajustats dins la sala de la present universitat los magnífics mossèn Bernat Castelló, mossèn Guillem Roselló y mossèn Bernat Torres, jurats, lo magnífic mossèn Vicent Andreu, quart jurat, e yo Miquel Joan, notari y scrivà de la present universitat, absent lo discret mossèn Miquel Arabí, notari y síndich per estar impedit de malaltia, fonch determinat per tots los sobre dits per lo necessari que y ha de fer un forn de cals per adobar la calsada vella, que per ço sia fet un tall entre los abitans de la present vila com los de la part forana ja fan lo que toca a ells y que cada hu que acostuma de traure sal dega pagar vuyt sous, dich VIII sous, y los magnífics jurats tinguen loch y poder de elegir una persona y que aquell tinga càrrech de cobrar los dinés de cada hu y pagar los qui treballaran y que si aparexerà als savis de consellers de anomenar home que tinga lo càrrech de cobrar dits dinés y pagar que l’anomenen, y fet lo forn de cals, lo que restarà de dinés serviran per a pagar lo que tocarà als de la vila.

 

Dits dia e any fonch determinat per los sobre dits que quatre quarteres de forment que·s són comprades a raó de XXXIIII sous per quartera ab les despeses de moldre y altres que han servit per la caritat sien pagades dels béns de la present universitat com cascun any se·s acostumat.

Que sia fet conforme la proposició, loant aquesta mot a mot com stà possada. 

Comments