Comptes del clavari Francesc Palerm

Ihesus 1483

[Compte de] totas les dades que yo Francesc Palerm, clavari l’any present he ffetas per albarans [...].

 

Primo doní per hun albarà de sagel an an Toni Arabí, prior de Santa Aulària, per son prioratga, II lliures. An un albarà, II lliures.

Ítem més, doní per hun albarà de sagel Pera Bonet IIII lliures, XVIIII sous per hun moltó crastat[1], paguí an an Johan Tur "Ffluxà", an un albarà, IIII lliures, XVIIII sous.

Ítem més, doní per hun albarà de sagel al potequari XV lliures, e són per son selari, an un albarà, XV lliures.

Ítem més, doní per hun albarà de sagel an an Thoni Masot per manxar los òrguens, an un albarà, I lliura.

Ítem més, doní per hun albarà de sagel a mestra Miró per son salari XVI lliures, XIII sous, IIII diners. An un albarà, dich XVI lliures, XIII sous, IIII diners.

Ítem més, doní per hun albarà de sagel a madona Masota per agranar la Toreta, I lliura, X sous. An un albarà, I lliura, X sous.

Ítem més, doní per hun albarà de sagel als senyós de jurats per son salari de manar lo libra, VII lliures, X sous. An un albarà, dich VII lliures, X sous.

Ítem més, doní per hun albarà de sagel a mestra Miró e són per son salari, XVI lliures, XIII sous, IIII diners. An un albarà XVI lliures, XIII sous, IIII diners.

 [1]  Corregim  motó crassas.

Comments