Compra de forment a causa de la mala anyada

Ihesus

 

Dimecres a XXVIII de juliol se congregaren en la sala los magnífichs jurats ab los desús scrits per contractar del forment de la calavera qui és vinguda la nit passada ab lo mercader genovès appel·lat Johan Batista di Negró.

 

Guillem Orvay, loctinent del magnífich governador; los batles de appells e de pabordre, los jurats, lo veguer, quart jurat, Bernat Guillem, mestre Bernat Aymarich, Thoni Vila, Johan Colomar.

Concordaren los magnífichs jurats ab consell e determinació dels damunt vists ab lo dit micer Johan Batista di Negron, mercader, de comprar-li tot lo càrrech del forment que ha aportat ab una calavera a raó de XIIII sous quortera a orla de nau, net o scandellat, franch de imposició e franch al mercader de totes despesas e han-li a donar o bestraure cent ducats de present e la resta a quatre mesos primer vinent.

Testes predicti.

 

Diluns a II d’agost celebram consell secret usant de la provisió d’en Bernat Ramon.

Los jurats, quart jurat, Francesch Tur, Bernat Guim, mestre Bernat Aymarich, Toni Vileta, Luquí Torres, Johan Colomar.

 

Lo dia mateix fonch determenat, tots concordats, que lo forment que fonch descarragat del galayó nisart qui surgí en lo present port ab voluntat e consentiment,

desliberació del magnífich governador e ab los altres officials dels senyors e ab alguns prohòmens e consellers qui aquella hora se pogueren haver, vista la urgent necessitat de blats qui era en la present illa per la gran secada e sterelitat qui és stada lo present any lo qual forment és stat descarragat per virtut del privilegi real de vitualles que és stat ben fet, per ço com fins en aquella hora no y ha arribat forment negú e per quant los magnífichs jurats per los nòlits e porrata del preu d’aquells han bestrets cent deu ducats d’or los quals ha prestats lo honorable en Parot Valls de dinés de sa germana per ço com la universitat no té pecúnias per pagar e restituir al dit Parot Valls, que sien manlevats a raó de censal del dit Parot Valls ab auctoritat e decret de tots los officials dels senyors de la present illa segons és dispost e ordonat per capítol e ordinació de regiment e que sien manlevadors lo sènyer en Francesch Tur e Bernat Guillem, consellers del nostre consell e los senyors de jurats fassen e fermen carta de gordar de dan als dits manlevadors e que sia pres ab sagrament e homanatge aquell qui regirà lo dit forment en poder dels dits manlevadors deposarà cascun disapte los diners que haurà rebuts e quant tindran compliment de la dita quantitat que quiten lo dit censal.

 

Lo dia mateix fonch determenat per lo dit consell, tots concordants, que attès que dimecres proppassat que comtàvem XXVIII de juliol los magnífichs jurats ab intervenció de la major part del  consell ab lo lochtinent del governador Guillem Orvay e lo batle d’appells del senyor reverendíssimo archabisbe e batle del senyor pabordre e lo vaguer del  senyor archabisbe compraren de micer Johan Batista de Nagró, mercader, sis-centas e set quarteres e cinch almuts brut de forment a raó de XIIII sous quortera a horla de nau net y ab lo scanday, franch d’imposició e de totes messions a pagar cent ducats de comptants e la resta a temps de quatre mesos, que louen y aproven la dita venda e han aquella per ben feta e que per pagar los dits cent ducats que·ls puxen pendre de la taula de la sal, del dret de la bossa ab auctoritat e decret dels senyors, per ço com al present la universitat no té ningunes pecúnies e que no les hagen a menlevar a censal e lo qui regirà lo dit forment prest sagrament e homanatge que los primers dinés qui procehiran del dit forment haia de posar en poder dels bossers de la universitat per ço com hi ha urgent necessitat de forments per la sterelitat de la anyada, inseguint la forma del capítol de micer Trilles.

Comments