Clam al governador per la injusta aplicació d’una taxa

Die VIIII decembris MDLXXIII

Il·lustre senyor governador y capità general etcètera.

No sens molta rahó y ànsia dos reals visitadors que són venguts a visitar la present illa per orde de sa magestat per a redresar y posar orde ab moltes coses que de necessitat convenia se remediassen, entre les altres coses que [en la] real visita ordenaren y instituïren fonch elegir y diputar cinch bal·les quartoners, u de cada cortó, donant-los loch y facultat que de allí avant los dits bal·les entenguessen y mirassen per lo que convé al bé de tot lo poble, donant-los entrada en los consells generals y que sens ells o la mayor part no·s poguessen tenir ni celebrar los dits consells com més llargament ab les ordenacions per assò fetas és clar de veure, no res menys los [facultaren] que per coses tocants y concernents al bé universal poguessen fer supplicaccions y advertir los presidents de les coses necessàries y encara quant per [inconve]nients fer scriure a sa magestat y donar havís de les coses que cumplen a son real ser[vici] y axí, dins de la dita potestat a ells concedida en virtut de l'offici y càrrech de bal·las cortoners, compariren davant vostre señoria los honorables Joan Ferrer de Pere[lla], cortoner del cortó del Rey; Berthomeu Tur de Toni, cortoner de Balanzat; Bernat Torres "Seguí", cortoner de Pormany; Francesch Palerm, cortoner de les Salines, y de Bernat Sala, cortoner del Pla, dient y a vostra señoría deposant com en la present illa se fan molts agravis per los regidors y administradors de la universitat, los quals suppliquen sien per vostra señoria remediats perquè tenen per cert que essent vostra señoria vingut novament en lo govern de aquesta illa, fins huy no li són vinguts a notícia.

E primerament diuhen y a vostra señoria molt perfiquen que los anys passats se féu una tatxa de certa summa y quantitat [prenint apellada] que havia de ser per a fer cases, llits y posades per los soldats que·s rehidexen en guarda de la present illa, la qual tatxa se havia de pagar ab sal o diners a rahó de sis sous per centenar dels béns que cada hu tenia y dita tatxa o tall fonch lliurat a l’honorable mossèn Gaspar Tur perquè del procehït de aquell, segons lo orde que los magnífichs jurats li donarien, y axí se és vist per experiència que molt poch aprés que dita tatxa fonch feta se compraren molta suma de [teles] y los matexos jurats que Ilavores governaven les prengueren ab llurs pròpies cases y de aquelles feren tants llansols o lo que los apparegué y fins vuy may s'era vist llit fornit ni que per dits llits dita universitat raben ningun descàrrech, ans novament se·ha feta o fa altra tatxa per pagar les dites posades dels soldats sens que de la primera may se ha donat compte ni rahó ni persona ninguna pot dir en veritat que dels diners procehïts de la dita primera tatxa se'n sia seguit l'orde que seguir-se devia ni que en poch ni en molt de dita universitat se'n sia utilada, ans los lus diners són estats mal administrats [sens bon] orde y per ço los dits bal·les quartoners supplican a vostra señoria que vulla posar [en loch] y prenga informació de tot aquest negoci per a que al[...] vostra señoria veurà y conexerà lo perjuý y dany que la dita universitat ha patit y patex de la mala administració de la dita tatxa e que vostra señoria, pratenint per lo que deu a Déu y a servey de sa magestat, vulla provehir y manar que tots los diners procehïts de dita tatxa servexcan en descarregar la pobre universitat com és de rahó y justícia que s'espera per tal effecte. No poden dexar més avant los bal·las quartoners de advertir a vostra señoria de l'agravi tan notable se ha fet a diversos particulars en lo examen y tatxació de béns que ultimadament se·ls s'era [fet per hòme] elegits per lo consell dels quals, per bé n'i hagen per en entrar de ma mayor, com se diu, y també de mà de fora, però no han elegit ninguns homes de mà mijana com és acustumat fer en altres vegades, y de assí és vengut lo perjuhí perquè la [tatxació] no és astada igual y per ço se veu clarament als dits stims que persones que abunden de riqueses y béns temporals de molts citis y possessions són tatxats ab molt poca summa y tant poca que és cosa de rialles, y altres que per ninguna via se poden ygualar ab aquells ab tants de béns temporals són aggravats y tatxats ab tanta summna que si vostra señoria no mana remediar-ho y tornar-ho a lloch [o altra] remei que pugam viure ni apactar tots p[er a bé] [...]ga perquè los uns lo aporten ab totes spal·les y los altres no y toquen [hu] ab un sol dit, totes les quals coses són tant evidents y [claras] que no tenen necessitat de prova alguna sinó de mirar lo stim perquè ab aquell es veurà la veritat que passa, y com per satisfacció de vostra señoria fos menester majors [instàncies] los dits bal·les cortoners estan promptes y apparellats donar-li tostemps que vostra señoria ho proveirà y manarà.

Comments