Carta dels síndics al Príncep D. Felip sobre la fortificació de les muralles d'Eivissa

Molt alt y molt poderós Senvor. ― Per lo pagador que derrerament fonch d’aquesta illa haurá estat informat V. R. Altesa de la flaquesa de las muradas de la vila y Castell d’aquella y de la molta necesitat tenen de esser fortificadas, y no resmanco de las nostras pocas forsas, majorment d’aquest temps, que ningún comersi ni tráfec de naus se fa, per falta del qual dita la illa está molt pobre y sens diners, concorrent encara las flacas anyadas de forments, per ont sens adjutori de V. R. Alt.ª es impossible fortificar la dita fortalesa del modo que es requir per lo recel se té de la armada del turch y del rey de Fransa; e com al present lo Rt. de M.ª (Regent de Mallorca), qui estos dias es estat ací per Visitador real, haia feta execució de mil y cent coronas, per certas penas, dels bens de Nicolau Quint y Joanot Cocarella, las quals mil sent coronas sían a beniplacit de V. R. Alt.ª, y si axí li será servey, serian part per ajudar a la fortificació de las ditas muradas, ab lo que per altra part li plaurá socorrer aquesta sua illa a fí que ens puguem defendre y resistir los inimichs de sa C. Mat. (Cessárea Majestat), axí suplicam a V. R. Alt.ª li plasia fer mercé an aquesta Universitat de las ditas mil cent coronas per la dita necessitat y servey de V. R. Alt.ª, com en altre manera, no tenit la dita o altre mercé, restará aquesta illa sens defensió alguna. ― De la sua illa de Eyviça a II de setembre de MDLII. ― De V. R. Alt. ― humils vassalls qui las mans y peus li besan. Los Jurats de Eyviça.

Comments