Carestia de blat i autorització de compra de blat a Provença

Dit dia fonch determinat per los sobre dits, tots concordans, que sia propossat en lo dit general cosell que vist que la anyada present se amostra molt flaca y tant que·s té per sert serà més faltada que la anyada passada que a penes se cobraran les lavors y la ylla estar huy molt buyda e falta de formens, que per ço sia propossat als savis de consellers si ad aquells aparexerà, que havent entès los magnífichs jurats que en Fransa y per la Proensa se a cullit molt forment y si amostra molt bona anyada, que deguen y pugen scriure als gaballés de Nissa ho a qui millor los aparexerà que si poran conduir una navada de formens ab dinés o a trueco de sal, com millor los aparexerà als dits magnífichs jurats y determinaran los savis de consellers fins a quina suma los aparexerà que·n deguen scriure.

Comments