Capítols per a la redempció de captius

Primerament, es pactat que tots los que es voldrán assentar ab la sobredita llista, y han de ser habitans de dita present illa, estos serán tenguts a donar fianças.

Segon capítol. Que sempre que caiguen dos, quatre o mes esclaus, que aquells se hagen de traure de esclavitud pel seu turno o antiguetat; se enten, els primers que cauran esclaus han de ser en sach y sort, de un a un o de dos en dos, conforme la cantidat que es trobarà de caudal depositat.

Tercer capítol. Que se hagen de treurer quatre majorals o sobreposats, es a saber, dos vells y dos jovens, cada any, y que los vells tinguen obligació de tenir cuidado, sempre que se escaurá, de cobrar el real de vuit als que estarán ausentats, y més tendrán cuidado de fer captar una volta cada any y tenir un caixó ab tres claus, de les quals la una tendrá el Prior, y les altres dos, una cada Majoral, ahont se posarà y depositarà la llimosna que es farà. Y aximateix es tendrá un llibre de conta y rahó per assentar las llimosnas, perque en més claritat degan donar compte de lo que sels entregará.

Quart capítol. Que tots los que se asentarán, pagarán un real de vuit cada any sempre que hi haurà esclaus, y no haventni no pagarán cosa ninguna; en cas hi hagués bastant fondo dins la caixa per poderne treure alguns, no pagarán sino és lo que será necessari; y així mateix que el que estirà esclau no pagarà cosa alguna hasta que estiga lliure.

Quint capítol. Que el que estirà esclau y tingués sort de fugir, o el prenguessen en alguna presa, o surtir per llimosna, que quant tornarà a la present Illa se li haja de pagar per llimosna un real de vuit per cada un dels assentats en dita llista.

Sext capítol. Que se haja de donar per ajuda de costa a cada un de dits esclaus, dos sents reals de vuit plata, y en cas lo treguen o es rescatàs per menos de dits dos cents reals de vuit, que lo restant que cobrarà queda a favor de la referida caixa en fondo de ella, pera que serveixa per rescatar altres esclaus.

Séptim capítol. Que sempre que alguna persona de les susdites caigués esclau, que no es puga tellar per surtir de esclavitut sens que primer no tinga carta del Majoral que an aquell temps serà, perque sapia si le ha tocat la sua sort o no.

Comments