Beneficis d’una església parroquial

Los benifets de dita ysglesia parroquial son molt tenues y molt pobres, tant que no ni aurá mes de deu o dotze que arriben a deu lliures castellanes de renda quiscun any, y los altres son de molt pocha o ninguna renda, perque niá molts que son mes los carrechs que la renda; de manera que los beneficiats de dita ysglesia parroquial no tindrien forma de aiudarse ni sustentarse ab la renda dels benifets ni en les distribusions cotidianes, que son molt tenues en gran manera, com sien tant solament vuit dinés castellans cada día pagats de dos en dos mesos, perque lo mes important que tenen y en que consisteix la sustentació y vida de dits capellans de díta Comunitat son los emoluments dels soterrars y funeraries y de la administracio dels sagraments de las parts foranes y pagesía. 

Comments