Benedicció del nou convent de religioses agustines

Nota q. huy, día dijous, que contam a 16 de setembra any 1599, se pringué posesió del auberch y casas que eren de mos. Andreu Jover, prevere, per obs de feri fundar lo monestir que novament se fundà per las monjas de St. X.° tofull (Cristòfol), lo qual, ab professó solemne, se pringué posesió, y benehiren ditas casas, y si digué missa cantada, y tot lo poble fonch present. Y comensaren a pindra posesió per a ser monjas per servir dit monestir la S.ª Catalina Aymerich, muller que fonch de mos. Ff. Andreu, y la S.ª Ajosephina Totzona, muller que fonch de mos. Andreu Ju.° Biluer, y la d.ª Maria Bihasall, mallorquina, y una filla del discret m.° Borràs, Margarida, donzella. Y lo molt Rt. Sor. mos. Antoni Andreu, official y Vicari general, que feu donasió de present de tots sos bens y haretat, y premotà la sua casa ab lo dit mos. Andreu Jover, y ell ses modat y està y habita en ditas casas y monestir com a capellà y confesor de las ditas monges y diu missa cada dia an la dita casa. Nostre Sor. Déu ho encamina que sia tot al seu sant servey y tingue bon compliment com convé. Amen.

Comments