Baralla a Santa Agnès

Yo Joan Rosselló de Pere del quartó de Portmany y lloch de Santa Ygnes, de 19 anys poch mes o menys, dix:

Yo denuncio com en lo dia de ahir que contaven 24 dels corrents mes de agost y any 1702 estant trahent aygua en lo pou de Santa Ygnes, vingué lo tinent Antoni Bonet Sardina de Sant Gelabert y em demanà aygua, y yo li diguí que si volia beure que begués pero que jo no li volia deixar la baldraca perque mon pare me estava esperant per beure.

Y forsegant en mi per a llevarmela perque yo no volia em pega dos bacs contra la paret y em rompé lo cap de hont ixquè còpia de sanch...

Y així yo dit Rosselló fas instancia contra el dit tinent per a que siga castigat segons de justicia meresca.

Francesch Rosselló de Miquel llaurador de Portmany y lloch de Sant Antoni, de 33 anys poch mes o menys, testimoni cridat, dixit:

Trobantme en la Cova de Santa Ygnes lo dia 24 dels presents a cosa de las deu del matí en companyia de moltas y diferents personas... y abaixant dins dita cova viu que Joan Rosselló de Pere entregava la baldraca a un home que no puc dir qui era per la gran multitud de homens y dones quey havia beent, però viu que una dona que despres me digueren que era Na Fruytera li torcava la sanch que tenia en lo cap dit Joan Rosselló de Pere, y ohy que Antoni Riera de Jaume Pou son cosí digué que Antoni Bonet Sardina era la causa.

Y entre altres raons que es digueren ohy que Antoni Bonet Sardina digué al dit Riera Pou que son cosí era un bufó i que el curas pues era tan gran doctor, y fonch miracle de la Santa el que no es perdes la mitat del quartó...

Francesch Bonet de Pere del quartó de Balansat y lloch de Corona de edat de 18 anys poc mes o menys dix que havent anat a ohyr missa a Santa Ygnes del quartó de Portmany lo dia 24 de agost del present any que es lo dia de Sant Bartomeu, com tots los anys que en semblant dia es diu missa en dita Ermita, y despues de haverla ohyda, que serien les deu del matí en poca diferencia, em quedí baix lo porxo conversant en alguns coneguts y amichs y de allí a rato ohy que dalt les mates fora el puesto a hont se ou la missa, el tinent Antoni Bonet Sardina digué a Antoni Riera de Jaume Pou que ixques allí fora que lo havia menester, pero yo no puch dir per que el cridava...

Joan Tur de Joan del quartó de Balansat y lloch de Corona de edat de 30 anys poch mes o menys, dix que lo dia de Sant Bartomeu aní a missa a Santa Ygnes que tots los anys se acostuma dir en semblant dia... y men torní a pujar dalt y ohy que Pere Rosselló respongué que Antoni Bonet Sardina era causa que son fill se havia romput lo cap, y girantse lo dit Antoni Bonet al dit Rosselló dix yo te romput lo cap... y pues si tel he romput curatel que yo no se res, basta tu ser un gran bufonet. Y digué Antoni Riera Pou: vos pareix que desafíau, arrambau el mando que teniu. Y dit Antoni Bonet Sardina respongué: yo no desafie a ningu. Y dit Antoni Riera Pou respongué: que pensau que siga això el haverme amartellat una pistola... Y a esta raho respongué el dit tinent Antoni Bonet Sardina: no anases denit per les cases de sa gent, que yo he de regoneixer tothom y veure qui fa mal en lo quartó.

Y al volerse partir per anar a sa casa yo dit testimoni en companyia del dit tinent Bonet, Francesch Bonet de Miquel y altres testimonis, lo dit tinent Bonet Sardina digue a este testimoni y al dit Francesch Bonet que anasen ab ell, y sen ana deves lo dit Antoni Riera Pou el qual tenia una escopeta llarga en las mans y ab la pedra posada, y dientli dit tinent que li donas dita escopeta li respongue que no volia y entonses li feu una pena de cent ducats que vingues a Vila davant del molt Ylustre Senyor Governador y la matexa pena feu a Jaume Riera Pou germa del dit Antoni.

Y asso es lo que dich en veritat per lo jurament que tinch prestat.

Comments