Autorització del Consell per a comprar forment

Huy diumenge que comptam XX del mes de juny de 1567 foren congregats dins la sala de la present universitat los magnífichs mossèn Nicolau de Quint, donzell, mossèn Vicent Andreu, mossèn Perot Torres Vidal, jurats de la present universitat, lo magnífich mossèn Antoni Joan de Bernat, quart jurat, lo discret mossèn Miquel Arabí, notari y scrivà de la present universitat, e yo Miquel Johan, notari y scrivà de la present universitat. Fonc determinat per tots los sobre dits que sia propossat als savis de consellers que si·ls aparexerà, puixs la anyada de la cullita de blats est any no és estada tal que sens forments forasters no·s pugam passar, que per ço dits magnífics jurats tingan loc y poder de assegurar la suma de forments que els aparexerà y per aquella convenir ab qualsevol mercader o mercaders y que tinguen loch y poder dits magnífichs jurats de comprar forments y farines y bescuyt de qualsevol persones, axí capitans de naus, galeres y qualsevol altres vaxells, com de mariners, mercaders y altres qualsevol persones al millor y més acomodat preu que poran y per dit effecte de compra de vitualles tinguen dits magnífics jurats loch y poder an sercar dinés a qualsevol interés y de manllevar censals y per dit manlleute de censal sien manllevadors en nom de la present universitat y no en nom llur propi mossèn Joanot Cotxillos, mostessafs, y mossèn Hierony Francolí, clavari, y dits magnífics jurats si a dits savis de consellers aparexerà, tinguen loch y preu de fer procura o ab lo millor modo que ad aquells ben vist los serà donar orde en que·s còprien los dinés dels asseguradors del forment tremetra mossèn Joan Tur, síndich, lo qual se perdé, y també tinguen loch y poder dits magnífics jurats si a dits savis de consellers aparexerà que ab lo milor y més acomodat preu que poran, mirant en tot y per tot lo bé y útil de la present universitat y dels poblats de aquella.

Comments