Procés inquisitorial contra Troisco Casula

(...)

            Senyor yo li demane perdó y misericordia supplicant a sa S. R. del que yo confessaré que me vulla admetre ad venia y lo que ell se recorda per al present és que ha molts anys que ell deposant no·s recorda de quant ha que anà en la vila de Serramanna en casa de mossèn Johan Deyana prevere quondam ab un carratell de vi que ell deposant aportava per a Càller y reposà una nit en casa de dit mossèn Johan Deyana portant dit vi i trobà allí un frare del abit de la Merce que és de Nostra Dona de Bonaire y lo nom del qual ell deposant no·s recorda y ell deposant aprés que hagueren sopat los tres ço és ell deposant y dit mossèn Johan Deyana y lo dit frare, lo dit mossèn Johan Deyana feu que ell deposant se posàs en lo seu llit y dormien tot los tres aquella nit y estant axí en lo llit ell deposant y dit frare y lo mossèn Johan Deyana que se despullava vengueren a parlar de scusorjos y lo dit Deyana dix a ell deposant que li fiaria un secret y que se fecen a compares y estant en aquestes rahons lo mossèn Johan Deyana prengué un libre y se feren a compares los dos ço és ell deposant e lo mossèn Johan Deyana y lo dit frare faent jurament sobre dit libre, aprés lo dit Deyana dix a ell deposant que li daria un mal sperit que tenia dins una ampolleta y un libre ab lo qual mal <mal> sperit y libre trobaria qualsevol scusorju y ell deposant ne fonch content y altre dia de matí ell deposant sen anà en Càller ab lo dit carratell de vi, lo qual portà a mossèn Michel Ambert y a la tornada que feya de Càller torna ell deposant lo camí de Serramanna en casa de dit mossèn Johan Deyana, lo qual dit mossèn Johan li donà una ampolleta dins la qual hi havia un mal sperit y un libre per cercar scusorjos, la qual ampolleta y libre ell deposant lo a porta en vers de la vila de Gononò hon ell deposant té casa y ans d’arribar en sa casa passant per una vinya que ell deposant tenia un pirasta dexa allí la dita ampolleta y lo libre y no u vulgué portar en sa casa a causa dels fills que tenia xichs y altre dia ell deposant prengué dita ampolleta y dit libre de dita vinya de pirastre y a portà dita ampolleta y libre en la vinya que ell deposant té en salt de Orta que és entre la vila de Figu y la vila de Gononò y posa ell deposant dita ampolleta y dit libre en un arbre d’ullastre que és dins dita vinya a prop lo camí real dins un furat que y ha en lo fondo de dit arbre de ullastre y per quant ell deposant no sab legir comunica aquest secret de aquest libre y del mal sperit que era dins dita ampolleta a mossèn Johan Ojanu prevere que en aquell temps <temps> stava y habitava la seu de Ales per domer y comunicar de aquest negoci los dos ell deposant y dit mossèn Johan Ojanu, lo dit mossèn dix a ell deposant com mestre Anthoni Peria de la vila de Cepera li havia dit com en una vinya que és en salt de Cepera la qual era del pare de hun que es deya Constantino hi havia un scosorjo y de facto ell deposant y lo dit mossèn Johan Ojanu y lo dit mossèn Antoni Peria y un altre que al present no·s recorda perquè ha molt de temps anaren una nit en dita vinya y lo dit mossèn Ojanu legia lo libre y feya los senyals en terra ab certas verguetas que aportava lo dit mossèn Ojanu y no sab ell deposant de que eran ditas verguetas y fet que hagué lo dit mossèn Ojanu los senyals en terra dit mestre Antoni Peria y ell deposant ab l’altre cavaren y per molt que haguessen cavat aquella nit no pogueran trobar res de dit scusorju en lo qual loch així cavant estigueren fins prop de mitjanit y per no haver trobat cosa alguna dexaren star lo cavar y cadahu se anà en sa casa y ell deposant prengué la dita ampolleta y lo dit libre y lo tornà en la sua vinya en lo mateix arbre de ullastre a hon és estat dita ampolleta y libre més de tres o quatre anys y per ésser hora tarda se proroga per altra hora y axí fonch manat per S. R. fos tornat en los càrcers.

(...)

Comments