Ordinacions del Gremi de Llauradors


(…)

            1. Et primeramet és estat ordenat per dits Nobles y Magnífichs Señors Consellers a tots los sobredits del dit Gremi y Capella y per augment de dita Conflaria cascun ayn se hàtgian de plegar y giuntar en la Capella de Sant Narcís lo die del Gloriós Sant iuntament ab un Conseller y lo Notari de la casa de la Ciutat y allí han de elegir y nomenar un Magioral y Clavari per lo any esdevenidor, los quals Magioral y Clavari hàtgian de tenir una caxa y  lo llibre hont estiguen les presents ordenacions y los noms de dits conflares, y exigir les pecúnies de dita Conflaria y cascun ayn un mes aprés de la festa del dit Gloriós Sant Narcís dar compte y rahó de llur administració en la casa del Consell als Magnífichs Consellers, Magioral y Clavari nous intervenient-hi dit Notari de la Casa, los quals Magioral y Clavari hàtgien y sien obligats suportar tots los càrrechs y treballs de dita Conflaria sens premi algú.

            2. Ittem és estat ordenat que cada dissate cascun Conflare hàgiat de pagar a dita Conflaria dos dinés y per cada añada un quart de escut.

            3. Ittem és estat ordenat que sempre que algú dels Conflares sia malalt, lo Magioral y Clavari lo hàtgian de assistir y mirar y suplir la extrema necessitat ab los possibles de dita Capella.

            4. Ittem és estat ordenat que sempre que algun Conflare sia malalt y que per lo Clavari o Magioral sían avisats los altres Conflares per combregarlo o enterrarlo y no hi vàtgian, y assistèscan, paguen per cascuna vagada una lliura de cera a dita Capella; y la matexia pena de una lliura de cera incorrèscan qualsevol dels Conflares que no acudesca quant ha de ixir la bandera.

            5. Ittem és estat ordenat que dit Magioral y Clavari que són y seran de dita Conflaria sien obligats de les caritats de aquella cascun ayñ en lo dia de la festa del Gloriós Sant Narcís fer dir y celebrar los oficis divinals, en la Seu, y fer dir una missa cantada en lo sendamà de dita festa, fer dir y celebrar un Aniversari solemne per la ànima de tots lo conflares.

            6. Ittem és estat ordenat que qualsevol Narbonaio o altre que compre o que non tinga Juhu sia admés en dita Conflaria y gose de las matexias prehminèncias y sufragis pagant las limosnas y cumplints com los demés Comflares.

            7. Ittem és estat ordenat que los dits Conflares hàtgian de jurar, tenir y observar las presents ordenacions y de estar obedients als manaments y provisions de dits Magioral y Clavari sot pena de una lliura cera per cascuna vegada y que contrafaran aplicadora a dita Conflaria.

            8. Ittem és estat ordenat que los Magiorals y Clavari per escala o turno avisen als Conflares ben vists per fer las cates o llimosnas de cada semana, y sempre que algun de dits conflares se resistesca en fer dites cates, pague lo que podria recullir lo die, y la pena de la inobediència, y si se dexia de effectuar per floxetat o descuit de dit Magioral o Clavari lo paguen ells de la sua borsa, de manera que al cap del ayn han de dar comptes de las cates o limosnas de cada semana.

            9. Ittem és estat ordenat que los Clavaris y Magiorals hàgian de pagar promptament en dinés contants tot lo que lo die dels comptes alcançarà la Capella de les añades y demés llimòsnas.

            10. Ittem se detenen los dits Nobles y Magnífich Señors Consellers sempre y quant que en circa dels Capítols, los Magiorals y Clavaris y Conflares de dita Capella tíngan alguna questió o dupte tocant a la dita Capella, lo hàgian Ells de decidir y judicar sens intervenció ni apelació de altro ningun jutge.

            I perquè per ningú dels Conflares de dita Capella puga ésser alegada ignorància, són estades fetes les presents ordenacions per los dits Nobles i Magnífichs Señors Consellers y lo fèrman de llurs mans…

                                                                                                                      Augustín Massala

                                                                                                                      Pere Fatachiu

                                                                                                                      Simon Capurra

                                                                                                                      Francisco Carta

Comments