Ordinacions de la confraria de Sant Eloi

En nom de la Santíssima Trinitat, Pare, Fill y Espirit Sant, y de la Sereníssima Reyna dels Àngels, Mare de Nostru Señor Jesuchrist y Señora nostra, y del gloriós Sant Aloy, intercessor de la sua santa confraria, amén.

            Comènsan les ordenacions de la confraria de sant Aloy, de la qual són confrares magñans, ferrers, correggiers, argienters, pellissers, sellers, espasers, buidadors, conchimers, esmoladors, teñidors, conciadors, saonadors y campaners de esta magnífica ciutat del Alguer.

 

(...)

            9. Item, se ordena que cascun confrare de dita confraria, sempre que sia request per lo majoral per anar accumpagnar al Santíssim al combregar de algun confrare malalt, sia obbligat anar-hi, so pena de deu sous a la dita confraria applicats.

            10. Item, se ordena que si per ventura morrà algun confrare o confraressa de dita confraria, que tots los confrares de aquella sían obbligats accompagnar lo tal difunt a la missa de Requiem y entierro, o defunta que sia, so pena de mígia lliura de sera, applicadora a la dita confadria.

            11. Item, se ordena que cascun confrare o confraressa de dita confraria sían obligats de anar y esser presents all’anniversari en cap de ayn que·s fa per dits defunts, so pena de mígia lliura de sera, applicadora a la dita confraria.

            12. Item, se ordena que ningú gose ni presumesca parar buttiga de ningú de dits offisis, ni fer dits officis, tant fill de ciutat com foresters, que primer no sia examinat e verament aquel tal que buttiga voldrà parar done fermansa de esaminar-se dins lo temps que per lo majoral y clavari se li sarà dat, qual examen se haya de fer en la casa de la ciutat ab assitència de un cunseller y del secretari de dita ciutat, lo qual haja de llevar acte de dit examen, dant-li vint sous per aquell, en lo qual examen y assistiran los prohomes del offisi che examinaran, y haya de pagar lo examinat, ço és lo forester, sis lliures; lo fill de altre ciutat o vil·la del Reyno, quattra lliures; lu fill de ciutat, tres liures; y lo fill de mestre trenta sous a dita confraria, y dos reales de estrenes als massers de ses magnifissències, ço pena de deu lliures pagadores per fruto a dita confraria, y que se li mane no fassi lo offisi so pena de vint-y-cinc lliures.

            13. Item, se ordena que passats tres o quattre dies aprés de la mort de algun confrare de dita confraria, cap de casa, se haya de celebrar una missa de los dos callaresus que accostuman pagar dits mestres.

            14. Item, se ordena que tots los confrares y confraressas de dita confraria hàyan y dèjan de anar en les processions lo dia del Corpus, lo dia dell’Assumptió de Nostra Señora de mitg agosto, lo dia de San Juan de la Porta Latina, per orde y manament del mayoral y clavari, so pena de tres lliures, applicadores la mitat al giuge que farà la execussió y la altra mitat a la dita confraria.

            15. Item, se ordena que qualsevol criat que exirà de carta de qualsevol de dits officis, no puga guañar añades, ni mesades, ni semanas, ni a giornal quantitat alguna, per mínima que sia, que primer no haja pagat deu sous a la dita confraria, ço pena de tres lliures, applicadores a la dita confraria; que los buidadors de campanes hàyan de pagar primer tres lliures a dita confraria, so la dita pena de tres lliures.

            16. Item, se ordena que qualsevol persona de qualsevol condissió que sia que farà de dits officis que voldran entrar en dita confraria de sant Aloy, hàyan de pagar guiscun ayn tres sous y participaran de tots los suffragis de dita confraria.

            17. Item, se ordena que ningú dels sobredits menestrals que avui són y per avant seran, tant fils y naturals de dita ciutat com habitadors, residents y domissiliats en aquella, gosen y presumesca per via directa ni indirecta, palesament ni amagadament, fer faena que primer no·n sia esaminat del altre offisi del qual voldrà fer faena, y haya de pagar a la dita confraria tres lliures per lo dit esamen, no obstant que haya pagat per lo primer esamen; y si lo contrari faran, càhigan en pena de sinc lliures, applicadores a dita confraria, per cascú y per cascuna vagada que contra faran; y quant volen ses magnifissències que ningú puga fer més de hu dels dits offisis, y si altre offisi voldrà fer, que de tants quants offisis voldrà fer sia primer esaminat de ciascun offisi com voldrà fer, y per cade qual examen haya de pagar tres lliures a la dita confraria, vint sous al secretari de la ciutat per la carta de examen y dos reales de estrenes als massers, com devant se ha dit.

(...)

Comments