Ordenacions sobre el peix

Ventse lo dret del peix fresch se ha portarà en la present Ciutat pescat tant en la mar com en lo estany Caliguos y dins per temps de un any, qual comensarà ha córrer des del dia que se lliurarà qual se continuarà al peu del albarà.

Primerament, que tot pescador e altra qualsevol persona que portarà peix fresch tant de les marts com del estany y dins de qualsevol gènero y espèsia sian que sian tinguts y obligats de portar y fer aportar aquells en la predita ciutat y dins la pescateria de aquella y se aja de vendra a pes del modo y manera següent, és a saber: tot lo peix que se pendrà y pesquerà en les mars rius com és Pagiell, y anguilas, calamars, Molls, Juelles, a rahó y preu de un sou y sis dines la lliura y no alsar sinó abaxiar de allí en abaix tant quant voldran y lo peix del Caliguo y de la encesa ab les salpes y altres diversitats de pexios a rahó y preu de un sou y dos dines la lliura dels que no són mensionats dalt y que no pugan exedir, no muntar més de un sou y dos dines per lliura sinó abaxiar com està dit y lo peix de la axiavaga, lo granat, que se vene a rahó y preu de un sou y dos dines la lliura exepte les bogues que se pendran ab dita axiavaga que si no són que sis fassan lliura nos pugan vendra per peix granat y lo demés de dita axiavaga com és Jarret, Muxió, Seclet, y demés peix menut a rahó y preu de vuit dines per lliura y no més, entenentse que les sardines se venan y ajan de vendra al mateix de vuit dines la lliura y sempre y quant ne prenguessen tantes de dites sardines que no las pugan vendra lo mateix dia, que las aportaran, que en lo endemà las pugan salar y si ne portassen tantes que no se poguessen vendra lo mateix vespra que en tal cas las ajan y degan tenir fins en lo endemà a mig jorn y de allí en abaix les pugan salar si voldran com està dit y lo mateix sen tenga de tuñynes, les quals se venan a set callaresos la lliura y lo peix bastí com és gats, polps, muscles, escrites, y tot lo demés peix bastí al meteix preu de vuit dines la lliura y les llagostes se venen a rahó de deu dines la lliura sota pena de quinze lliuras pagadores y retidores lo ters al ospital, laltre al acusador y laltre al veguer Real que de aquella farà execució, qual ters tocant al dit espital no sen puga fer gratia ni menció alguna.

Item, pagarà lo venedor per tot lo genero de peix granat tant de mar com de Estany de Caliguo y rius o de canya al arendador de la present ynpositió, quatre dines per cascuna lliura y lo peix menut de escorchia bestina i de exiavaga a dos dines per lliura de peix tant venut aquell com donantlo y llensanllo ab açò en preo que los dits pescadors pugan vendra lo dit peix granat ab totes les altres diversitats de peixos a la dita rahó y preu demunt dit sots la matexia pena partidora pro ut supra.

Item, per evitar fraus que porrían seguir que lo comprador de la present ynpotitió puga haver y collir millor son dret y sapran qui aportarà dit peix, és estat ordenat que ningun pescador ni altra qualsevol persona puga vendra ningun genero de peix fresch ni aportar en sa casa per menjar ni donar, que aquell no sia per lo dit arrendador en dita pescateria pesat y del que dit peix pesarà puga haver dit dret perquè frau ningú se li sia fet y si lo contrari faran sien ynsidits en la sobre dita pena de dites quinze lliuras partidora pro ut supra y sots la matexia pena que en la matexia hora que arribaran les barques de pescar ajan de portar tot en dita pescateria y en cas fos tant lo dit peix que no se pogués aportar tot en dita pescateria ho ajan en la matexia hora de denuntiar al dit arrendador de dit dret.

Item, que sia lisit y permès a dits pescadors pendre lo peix hauran mester per provisió de llur cases tant solament per manjar, pagant lo dit dret sots la matexia pena.

(...)

Comments